Tuesday, May 27, 2008

တရုတ္ၿပည္ အား ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ထားသနည္း။ (၂)စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္

ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပါတီအတြင္း ေဖါက္ၿပန္မႈမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံဖ်င္ၿခင္း၊ ပါတီမွ ခြဲထြက္ၿခင္း အစရွိသၿဖင္႕ ထင္ၿမင္ယူဆ သံသယရွိခံရပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ ေလ႕လာဆန္းစစ္ၿခင္း မၿပဳေသးခင္ ပါတီတြင္းမွ ဆြဲထုတ္၍ ပါတီအတြင္းစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင္႕ ယွဥ္ဆိုင္ေၿဖရွင္းရကာ အလြဲသံုးစား လုပ္မႈမ်ားကို အေသအခ်ာ ေလ႕လာေစာင္႕ၾကည္႕ ေမးၿမန္းၾကသည္။

တရုတ္ၿပည္၏ စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား တၿဖည္းၿဖည္းႏွင္႕ ေၿခလွမ္းမွန္မွန္ ေၿပာင္းလဲလာသည္ႏွင္႕ အမွ် ေဖါက္ၿပန္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ ပါတီရပ္တည္ေရးအတြက္ ပ်က္ဆီးဆံုးရႈံးေစႏိုင္ေသာ အဓိက အေၾကာင္းအၿခင္းအရာတစ္ခုလည္း ၿဖစ္သည္။

ထိုသည္အတြက္ အလြဲသံုးစားလုပ္ ေဖါက္ၿပန္ေနသည္႕ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားကို အၿမစ္မွ ေဖၚထုတ္ ဆြဲႏုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆက္အၿပတ္ ေဆာ္ေၾသာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၿပဳလုပ္ကာ ၿပစ္မႈက်ဳးလြန္၍ ၿပစ္ဒဏ္ၾကခံ ရသည္႕ ထိပ္တန္းမွ အရာရွိ ဝန္းထမ္းမ်ားကို သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အၿပည္႕အစံု ေဖၚၿပၾကသည္။

ဥပမာအားၿဖင္႕ ရွန္ဟိုင္ပါတီ မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္၊ ေပါလစ္ဗ်ဳရုိ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္း ၿဖစ္သူ ခ်န္လင္က်ဳး အား ၿမိဳ႕ ရန္ပံုေငြ ပိုက္ဆံ အလြဲသံုးစာ လုပ္မႈၿဖင္႕ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ႕သည္။

မၾကာခဏ ဆိုသလို အစြမ္းထက္ၿမက္ေသာ အာဏာရွိ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သူတို႕ကိုယ္ သူတို႕၊ သူတို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သူတို႕ ခ်ီးၿမင္႕ေၿမာက္စားထားသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားႏိုင္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ သူတို႕သည္ပင္လွ်င္ ပါတီၿဖစ္ၿပီး ပါတီအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေမးၿမန္းၾကသူမ်ားလည္း ၿဖစ္ၾကေလသည္။ သူတို႕သည္ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပါတီၿပင္ပမွ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ အကဲၿဖတ္ၿခင္း လံုးဝ လက္မခံ။အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္သာ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္ စြတ္ဖက္မႈမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေခါင္းငံု႕ လက္ခံၾကရသည္။

အကယ္၍သာ ပါတီအေနၿဖင္႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ ဆန္က်င္သည္႕ အၿပဳအမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္မိပါက ဘာေၾကာင္႕ ထုိကဲ႕သို႕ လုပ္ေဆာင္ရသနည္းဟု ေမးခြန္ထုတ္ ေမးၿမန္းၿခင္းခံရပါသည္။

မည္သုိ႕ပင္ ၿဖစ္ေစ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အေနၿဖင္႕ ၿပည္သူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို စစ္ေဆး အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ အထူးအခြင္႕ အေရးတစ္ရပ္ ရယူထားသည္။ သူတို႕သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြန္ယက္မ်ား၊ သတင္းေပးေစာင္႕ၾကည္႕သူမ်ား၊ လူူထု၏ ကိုယ္ပုိင္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿခင္းၿဖင္႕ သူတို႕အား ေၾကာက္လန္႕ေစေလ႕ရွိသည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရို

တရုတ္ၿပည္ လူဦးေရ တစ္ဒႆမသံုး ဘီလီယန္ ခန္႕အား အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အေရးပါအရာေရာက္ေစသည္႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအား လက္တစ္ဆုပ္စာခန္႕သာရွိသည္႕ ပါလစ္ဗ်ဳရို ပါတီဝင္မ်ားကသာ ေဆြးေႏြး အတည္ၿပဳၾကပါသည္။ တရုတ္ၿပည္၏ တန္ခိုး အာဏာမ်ား စုစည္းရာ အခ်က္အခ်ာ ဗဟုိ မ႑ိဳုင္ ၾကီးလည္း ၿဖစ္သည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရုိ၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄-ေယာက္အား ပါတီ၏ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ရြယ္ခ်ယ္ထားသည္။ သို႕ေပသည္႕ တကယ္႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာသည္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ၉-ဦး၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသည္။ သူတို႕သည္ ထိပ္သီး အမႈေဆာင္ အုပ္စု တစ္စု ကဲသုိ႕ ရပ္တည္ေနၿပီး တိုင္းၿပည္အေပၚ ၾသဇာအာဏာ အလႊမ္းမိုးဆံုးေသာ အုပ္စုလည္းၿဖစ္သည္။

အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လ်ိဳ႕ဝွက္ကာ၊ ရွင္းလင္းၿပတ္သား ေလ႕ မရွိတတ္ၾကေခ်။ သူတို႕၏ အစည္းအေဝးမ်ားသည္ မၾကာခဏ ဆိုသလို႕ ပံုမွန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း၊ တခါတရံ အက်ိဳးရလဒ္ မရွိေသာ ေၿပာဆိုၿခင္းမ်ား၊ သေဘာထားကြဲလဲြမႈမ်ားၿဖင္႕ ေတြ႕ဆံုၾကရသည္။

အထက္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စတင္ စကားေၿပာဆိုၿပီး၊ တၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း သူတို႕၏ ထင္ၿမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကို သာသာထိုးထိုး အေလးေပး ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။ သူတို႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ၿပဳႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ၾကၿပီး၊ အကယ္၍ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အတည္မၿပဳႏိုင္ပါက အဓိကက်သူမ်ားက တိန္းဖယ္သြားၾကသည္။

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ၿပီးသည္ ဆိုသည္ႏွင္႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုး အတူတကြ ေသြးစည္း ခ်ည္ေႏွာင္ ခိုင္ၿမဲၾကရသည္။ ပါတီ အစည္းေဝးမ်ား အတြင္းတြင္ ပါတီလမ္းစဥ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ႏွင္႕ အေသးအမြား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေလ႕ရွိေသာ္လည္း ထို႕ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ အမ်ားၿပည္သူ လူထုေရွ႕ေမွာက္သို႕ ထြက္လာေလ႕ရွိသည္မွာ အလြန္အမင္း ၿဖစ္ေတာင္႕ ၿဖစ္ခဲ ရွားပါးလွသည္။

၁၉၈၉-ခုႏွစ္ တီယန္မင္း အေရးအခင္းတြင္ အဘယ္ကဲ႕သို႕ ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရမည္လဲဆိုေသာ အခ်က္အေပၚ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း သေဘာထားကြဲလြဲ တိုက္ခိုက္ၾကသည္႕ အခါတုန္းက အမ်ားၿပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႕ အာဏာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေသာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ထြက္လာခဲ႕ေသးသည္။ ထိုစဥ္က စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ကာ ေပါလစ္ဗ်ဳရို အဖြဲ႕ဝင္ အသစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေၿမာက္ခဲ႕ၾကေသးသည္။

ထိပ္တန္း ရာထူးမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ အေနၿဖင္႕ ပါတီအတြက္ ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ ေပးထားသည္႕ အေထာက္အထားမ်ား အလြန္အမင္း ေကာင္းမြန္ေနဖို႕လိုသည္။ ထိုအၿပင္ ကိုယ္႕ ကို ေထာက္ခံေပးမည္႕ သူ၊ အၿငင္းအခံု သေဘာထားကြဲလြဲသည္႕ ၿပႆနာမ်ား ကို ပါးနပ္စြာ ေရွာင္တိမ္းလ်က္၊ ၾသဇာ အာဏာ ရွိသူႏွင္႕ ရန္သူ မၿဖစ္မိေစရန္ သတိထား ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႕လည္း လိုေပသည္။

႒ာနဆိုင္ရာ တန္ခိုးအာဏာ

ေပါလစ္ဗ်ဳရို၏ ထိပ္တန္းမွ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပည္သူ႕ လြတ္ေတာ္၏ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈ ရာထူး၊ ဥကၠ႒ ရာထူး၊ ဗဟို စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္း ေရး ေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားကို ခြဲေဝ ယူေဆာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၾကေလ႕ရွိသည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရုိ တစ္ခုလံုးသည္ ပါတီ႒ာနၾကီးမ်ား ရွိရာ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟုိင္းႏွင္႕ အေရးၾကီးေသာ နယ္ေၿမေဒသၿဖစ္သည္႕ ကြမ္တံုး ၿမိဳ႕မွ ပါတီ အတြင္းေရးမႈးမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။

ယေန႕ လက္ရွိ အေၿခအေနမ်ားတြင္ တရုတ္ၿပည္၏ စီးပြားေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား မွ ထြက္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရး ရလာဒ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေရး ေလ႕လာသူမ်ား အၾကံဳၿပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္မွာ ဗဟို၏ ၾသဇာအာဏာ သည္ တၿဖည္းၿဖည္း ႏွင္႕ တိမ္းပါး ေလ်ာ႕နည္းလားသည္႕ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ထိုအခ်က္က ဘယ္အရာကို ေထာက္ၿပၾကသလဲဟု ဆိုလွ်င္ ပါတီ၏ အတြင္ေရးမႈး ရာထူးရယူထားသူ အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေသာ စီခြ်မ္ ႏွင္႕ ကြမ္တုံး ၿမိဳ႕မ်ား မွ ၿဖစ္ၾကၿပီး၊ ထိုၿမိဳ႕မ်ား၏ လူဦးေရထူထပ္မႈသည္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ပိုမို မ်ားၿပားၾကေသးသည္။ ထုိသည္အတြက္ ထိုၿမိဳ႕မ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္အထုပ္သည္ ေပက်င္းရွိ ဗဟို ႒ာနခ်ဳပ္အတြက္ အလြန္တရာ အေရးပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အေၾကာင္းလည္း ၿဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ထိုပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနၿဖင္႕ တရုတ္ၿပည္၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ မေၿပာင္းလဲပဲ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါက ေပက်င္းရွိ ႏိုင္ငံေရး ခ်ယ္လွယ္ အုပ္စီးေနသူမ်ား လက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ အလြန္ ခဲယဥ္း ေနေသးသည္။

ဆက္လက္ေဖၚၿပရန္..

Wednesday, May 14, 2008

The Living Devil


A devil spawned the eggs on earth since 20 years ago. Life had been difficult since then. Atrocious, flagitious spirit overwhelmed the offspring of devil, making their way to hell. Had been transformed with the renowned figures of nauseate, profane autarchy framework, inhumane tyrant, shameless thefts of militarism surrounded by brainless stray dogs wagging tails but decreed the social welfare. They had been constantly hunted down by the fear of truths; the truth that they caused the social evils of poverty and injustice, the truth that they oppressed the perfection and freedom of proven human capacity, the truth that they shut down the gateway to the knowledge and intellectual exposures of the nation.

The miscreancy of military gangdom at large in great multitude. Hear the cries of motherless child. See the tears of young girls from being sold to brothel. Speak with dying old mother suffering from famine.

The bloody devils are alive!

Will the people of suffering stand up and revolt against to this notorious junta?

Ba Kaung

Sunday, May 11, 2008

ေရနံေခ်ာင္းက ေဖကံေကာင္းၿဖစ္ေစဖို႕


စာေရးသူ ကြ်ႏု္ပ္ ခရီးသြားမွတ္တမ္း မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ ေလ႕လာစရာေတြ ေရးမယ္ဆိုကာမွ ခရီးကသြားရၿပန္၊ ဒါ႕အၿပင္ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံ ေရြ႕ဟယ္၊ၿပဳဟယ္ စီစဥ္လုပ္ရာတာေတြက ကထိကထေတာ္ေတာ္အမ်ားသား။ ဒီအထဲ ခရီးထြက္ဖို႕ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ဝယ္ၿပီးကတဲက ထပ္မၾကည္႕ပဲ ပစ္ထားလိုက္တာ ေလဆိပ္ကို ေလယာဥ္ထြက္သြားၿပီး နာရီဝက္လြန္မွ ေရာက္သြားေတာ႕ ေလဆိပ္ထဲမွာ အထုပ္ေတြနဲ႕ ရီစရာၿဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ႕ရတယ္။ ေအာ္..ငါ႕နယ္႕... ကိုယ္ကိုကုိယ္ပဲ က်ိတ္ၿပီးအၿပစ္ပဲတင္ရေတာ႕တယ္။

ဒီရက္ထဲမွာလည္း စာေရးဖို႕ စိတ္ကအာရုံဝင္စားလို႕ မရၿပန္၊ ကိုယ္႕ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ ေလေဘးဒုကၡအဝဝ၊ သာမန္ၿပည္သူေတြ ေသေၾက ပ်က္ဆီး ဆံုးပါးၾကပံု၊ ေလေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႕ သားငယ္ သမီးအရြယ္ကေလးေတြရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းေတြကို ေတြ႕ရေတာ႕ အသည္းႏွလံုးမွာ တစစ္စစ္ တံုရင္လို႕ေနတယ္။ ေၾကကြဲရပါတယ္ ကေလးတို႕ရယ္။ နာက်င္ၿခင္း ေဝဒနာ အတိုင္းအဆမဲ႕စြာ ခံစားသြားၾကရမယ္ဆိုတာလည္း ဆင္ၿခင္သံုးသပ္မိတယ္။ အကယ္၍ ေနာင္ဘဝဆိုတာနဲ႕ ဘုရားသခင္ ရွိခဲ႕ရင္ မင္းတို႕ေလးေတြ ေကာင္းရာသုကတိလားလို႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အေစာင္႕အေရွာက္ေအာက္မွာ ေအးခ်မ္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္ စစ္အစိုးရရဲ႕ အသိပညာမဲ႕စြာ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံဖ်င္းပံုက ကြ်ႏု္ပ္ ေတာက္ ေခါက္ၿပီး မိုက္ရုိင္းလိုက္ေလၿခင္း ဆိုၿပီး ညည္းတြားလို႕သာ ေနရေတာ႕တယ္။ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝ ေလေဘးေရာင္းတံုးက ေလေဘးဆိုတဲ႕ အသံုးအႏႈန္းက ေနစဥ္သံုးစြဲေနက် ဖန္တရာ စကားလံုးၿဖစ္ခဲ႕ေပမယ္႕ ဒီကေန႕အဖို႕မွာ ေလေဘး ဆိုတဲ႕ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းက ခါးသီးစြာအာရုံထဲကို ဝင္ေရာက္လာတယ္။

ဒီည စာေရး၊ဇာတ္အိမ္တည္ေဆာက္ဖို႕ ဘယ္လိုမွ ညဏ္စဥ္ကို စုစည္းလို႕ မရေတာ႕တာနဲ႕ပဲ ကိုယ္႕မွာ ရွိေနတဲ႕ ဘဝေတြအေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ အထဲက ေက်ာက္ပန္းေတာင္က ေရနံတြင္းတူးသမားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ေတြနဲ႕ ရွင္သန္ေနတဲ႕ ဘဝတစ္ေစ႕တစ္ေစာင္းကို ေဖၚၿပေပးလိုက္တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ငယ္စဥ္က ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ေတြကို ေပးခဲ႕တဲ႕ ဖားကန္႕က ေက်ာက္တြင္းတူးသမား ဘဝေတြကို ၿပန္လည္ အမွတ္ရေစတယ္။ အဲဒီေခတ္အခါတံုးက ေရပန္းစားခဲ႕တဲ႕ ေက်ာက္တူးသမားဘဝ သီခ်င္း။ ဒီတစ္က်င္းမရလွ်င္ ေနာက္တစ္က်င္း ဆိုၿပီး ကံကို ဦးထိပ္မွာ ပန္ဆင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ ဇြဲကို က်ိဳးကုတ္ၾကရတဲ႕ ဘဝေတြပါ။

အခုလည္း အဲဒီတုန္းက ေက်ာက္တူးသမားေတြနဲ႕ အလားသ႑ာန္တူတဲ႕ ေရနံတြင္းတူးသမားေတြေပါ႕။ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ေလး တစ္ခုပါ။ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္နဲ႕ တစ္ဝမ္းတစ္ထြာ အစားကို နပ္မွန္ေအာင္ စားရေရးအတြက္ အဆင္ေၿပရာ မီးစဥ္ၾကည္႕ကၾကရသည္႕ ၿမန္မာၿပည္ဘဝဇာတ္ခံုမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားပါပဲ။ ၿမန္မာၿပည္ အစိုးရ၏ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္း မရွိၿခင္း(ယုတ္စြအဆံုး အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ၿပည္တြင္ၿဖစ္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္အလိုက္ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ႕ေခ်။)၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ဆိုတဲ႕ စကားကို ဒီေနရာမွာ လာ မေၿပာစမ္းပါနဲ႕။ လူဦးေရ ငါးဆယ္႕ငါးသန္းေက်ာ္ရွိ႕တဲ႕ ၿမန္မာၿပည္ကို ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးၿမင္႕တင္းေပးဖို႕ ေခါင္းေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႕ နည္းပညာေတြနဲ႕ ပညာေရးအဆင္႕အတန္း၊အေၿခခံ လူ႕အခြင္႕အေရးေတြကို ၿဖည္႕ဆည္းေပးစမ္းပါအံုး။ မလုပ္တတ္လွ်င္ လုပ္တတ္တဲ႕ လူေတြ လုပ္ခြင္႕ေပးလိုက္ပါ။ ရွင္းပါသည္။

လူငယ္၊လူလတ္၊လူၾကီးေတြ အသက္အရြယ္မ်ိဳးစံု ေဒသမ်ိဳးစံုကေန ဒီေက်ာက္ပန္းေတာင္းကို ေရနံထြက္တယ္ ဆိုၿပီးလာၾကတာ။ ဒီလူေတြလာေတာ႕ အၿခားအလုပ္အကိုင္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာတယ္။ ပထမဦးဆံုး အုန္းသီး၊ငွက္ေပ်ာသီးသည္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ေရနံတြင္း မတူးခင္ အုန္းသီး၊ငွက္ေပ်ာသီးနဲ႕ ဆိုင္ရာကို ပူေဇာ္ပသၾကေလ႕ရွိတဲ႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ၿမန္မာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ယံုၾကည္မႈရွိေသးတာကိုး။ ေနာက္ေတာ႕ ထမင္းသည္၊ ကိုယ္တို႕လိုလူမ်ိဳး ေလေဘးဂ်င္ေဘာင္းဘီေရာင္းတဲ႕ ေလေဘးထည္ေတြလည္း ေရာက္လာေတာ႕တာပဲ။

ဤဗီဒီယိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္ပိုင္ ၿဖစ္ေပသည္႕ မည္သူမဆို အသိေပး၍ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။

တဲအိမ္ကေလးမ်ားသည္ ေရနံတြင္းတူးသမားတို႕၏ တြင္းလည္းတူး၊ နားခိုအိပ္စက္ရာလည္းၿဖစ္သည္႕ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ ဗိဗာန္မ်ားေပတည္း။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း