Thursday, September 11, 2008

တရုတ္ၿပည္ အား ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ထားသနည္း။ (၃)


ပါတီ အၿငိမ္းစား လူၾကီးမ်ား

ပါတီ၏ အထက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရွိသည္႕ ရာထူးရာခံ အလုပ္မ်ားမွ တရားဝင္ အနားယူၿပီးသြားခဲ႕ၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတရံ ပါတီတြင္း၌ ေနရာခန္႕ထားမႈမ်ား ႏွင္႕ အၿခားဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ေနၾကကာ ၾသဇာလြမ္းမိုးၾကသည္။

အေကာင္းဆံုး ဥပမာသည္ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္ ပင္ၿဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ တရားဝင္ ရာထူးအေနၿဖင္႕ တရုတ္ၿပည္ တံတား အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒အၿဖစ္ သာရွိေတာ႕ေပသည္႕ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ၏ အေရးပါ အရာေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္။

ေၿပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ၾသဇာ အာဏာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးေနသည္မွာ တိန္႕ ႏွင္႕ ရာထူးမွ အနားယူေနေသာ အၿခား ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ တိုင္းၿပည္ကို တုန္လႈပ္ေစမည္႕ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ဆံုၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ၾကသည္။ ညမထြက္ရ ဥပေဒ ႏွင္႕ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ တိယန္မင္း ရင္ၿပင္ ဆႏၵၿပမႈကို ၿဖိဳခြင္ရန္ စစ္တပ္ကို ေစလႊတ္ေစခဲ႕သူမ်ားလည္း ၿဖစ္သည္။ ထိုဆံုၿဖတ္ခ်က္သည္ တကယ္ေတာ႕ ေပါလစ္ၿဗဴရို ၏ အၿမဲတမ္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ မဟုတ္ေခ်။ တိန္႕အပါအဝင္၊ ရာထူးမွ အနားယူေနေသာ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝင္ေရာက္ကာ အမိန္႕ေပး ဆံုးၿဖတ္ခဲ႕ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ထိုကဲ႕သို႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယေန႕ထက္တိုင္ေအာင္ အေရးၾကီးလွေလသည္။ တရုတ္ၿပည္ သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္း သည္ ယခင္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္း၏ ၾသဇာအာဏာ လြမ္းမိုးမႈ နည္းပါးေစရန္ ၾကိဳးစားေနသူဟု ထင္ၿမင္ယူဆရသည္။ တရုတ္ၿပည္၏ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္ လူၾကီးမ်ား လက္ဆက္၍ အာဏာကို တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ထားႏုိင္ၿခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တရုတ္ၿပည္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အာဏာႏွင္႕ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝသူမ်ားက အဆင္႕ဆင္႕ လက္ဆင္႕ကမ္း တည္ေဆာက္လာသည္႕ သေဘာသဘာဝေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေလသည္။

က်န္ဇီမင္းႏွင္႕ သူ၏ လက္ဆင္႕ကမ္း အေမြဆက္ခံသည္႕ အၿခား ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ နည္းပရိယာယ္ အကြက္ဆင္ကာ ေပါလစ္ၿဗဴရိုႏွင္႕ အစိုးရ ၿဗဴရိုကေရစီ အတြင္းသို႕ သူတို႕၏လူူမ်ား ထည္႕သြင္းခဲ႕သည္။

ဤနည္းၿဖင္႕ သူတို႕သည္ ေနာက္တက္လာမည္႕ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေပၚ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ႕သည္။ ေနာက္တက္လာသည္႕ ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ ထိုကဲ႕သို႕ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ ပါးနပ္နားလည္ကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိေသာ္လည္းပဲ သူတို႕သည္ ထို နည္းပရိယာယ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးခ်ကာ အာဏာကို ဆက္လက္ အဓြန္႕ရွည္ေစခဲ႕သည္။

ပံုမွန္အားၿဖင္႕ အာဏာအတြက္ အာဏာၿဖင္႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကရုံပင္ မဟုတ္ၾကေခ်။ တရုတ္ၿပည္တြင္ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို က်ားကန္ေပးထားေသာ ဥပေဒသည္ တခ်ိန္ခ်ိန္ ၌ ၿပန္ေၿပာင္း လွည္႕လည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ သိထားၾကသည္။ ထို႕ၿပင္ သူတို႕သည္ သူတို႕၏ သားသမီး၊ ေၿမးၿမစ္ မ်ားကို ၾကည္႕ရႈ႕ ေစာင္မၾကရေသးသည္။ အကယ္၍ သူတို႕၏ ၾသဇာ အာဏာ သက္ေရာက္မႈသည္ ေမွးမွိန္သြားပါက သူတို႕၏ မ်ိဳးဆက္ သားသမီးမ်ား၏ ဥစၥာ ဓန ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈတို႕သည္႕ ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးသြားႏိုင္ေလသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ႕သည္႕ အတြက္ ၿပန္လည္ အခြင္႕အေရးယူသည္႕ အေနၿဖင္႕ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ အထူးအခြင္႕အေရးမ်ား ႏွင္႕ ၿပည္႕စံုေကာင္းမြန္ေသာ အၿငိမ္းစားမႈမ်ား ရွိၾကေလသည္။ သူတို႕သည္ အေကာင္းစား အေစာင္႕အၾကပ္မ်ား၊ အိမ္ၾကီး ယာၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အတြင္းေရးမႈမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ၿဖင္႕ ေနၾကသည္။ ထို႕ၿပင္ သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ၾကည္႕ရႈ႕ ဖတ္ယူႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိၾကေသးသည္။

စစ္မႈေရးရာ အမႈေဆာင္ ေကာ္မရွင္

တရုတ္ၿပည္၏ ၿပည္သူ႕လြတ္ေၿမာက္ေရး တပ္ဦး(China People’s Liberation Army) သည္ တိုင္းၿပည္၏ နယ္ေၿမ ေဒသမ်ားကို ကာကြယ္ရသလို ပါတီကိုလည္း အၿမဲတန္း က်ားကန္ ကာကြယ္ ထားရသည္။

ကြန္ၿမဴနစ္ တို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကနဦးစ ႏွစ္မ်ား၊ ၿပည္တြင္းစစ္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္တြင္ တိုင္းၿပည္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တမ္မေတာ္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားေရးအတြက္ သူတို႕ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရာထူးမ်ားကို စစ္တပ္မွ လူမ်ားအားေပးအပ္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ တရုတ္ၿပည္ ၿပည္သူ႕လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္ဦးသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းၾကလ်က္၊ အနီးကပ္ ဆက္လ်က္ တည္ရွိခဲ႕သည္။

သုိ႕ရာတြင္ အရင္တုန္းက မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီး၊ တပ္မေတာ္ အင္အားကို ပိုမို၍ ပညာတတ္မ်ားၿဖင္႕ ၿဖည္႕တင္းလာကာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္တြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္မ်ားႏွင္႕ တပ္မေတာ္၏ ကူးလူးေပါင္းစည္းမႈသည္ အလြန္ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိေတာ႕သည္႕ အသြင္သို႕ ေၿပာင္းလဲသြားသည္။

တပ္မေတာ္၏ အေထာက္အပံ႕ မရွိပဲ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရပ္တည္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို႕ ကိုယ္တိုင္လည္း သိၾကသည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ တီယန္မင္အေရးေတာ္ပံု ဆႏၵၿပသည္႕ အၿဖစ္အပ်က္တြင္ စစ္တပ္ၿဖင္႕ ၿဖိဳခြင္ခဲ႕ရေၾကာင္း သက္ေသၿပလ်က္ ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႕အား ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆိုေသာ္ ပါတီ၏ ေခါင္ေဆာင္မ်ားကသာ တပ္မေတာ္ အင္အားကို ေခတ္မီေအာင္ အေၿပာင္းအလဲ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တာဝန္ေပးအပ္ၾကရသည္။

တပ္မေတာ္ အေပၚ ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈႏွင္႕ သူတို႕၏ နယူကလီးယား အင္အားတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ဗဟို စစ္မႈေရးရာ အမႈေဆာင္ ေကာ္မရွင္မွ စနစ္တစ္က် အဆင္႕ဆင္႕ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဆယ္တစ္ဦးၿဖင္႕ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ၿပည္သူလြတ္ေၿမာက္ေရး တပ္ဦးႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ ေနာက္ဆံုးဘိတ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္တပ္၏ အထက္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကို ေရႊ႕ေၿပာင္းမႈမ်ား၊ အင္အားတိုးခ်ဲမႈမ်ားကို ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲဝင္မ်ားသည္ ထိပ္ပိုင္မွ အရာရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ပိုမို ၍ အေရးၾကီးသည္႕ ရာထူးေနရာမ်ားကို ပါတီ၏ ပိုမို၍ ထိပ္ပိုင္းက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသည္။
အေရးၾကီးေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား
ေကာ္မရွင္သည္ ၿပည္သူ႕ ရဲတပ္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို ၿပည္သူ႕ ရဲ႕တပ္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးအရ၏ ဗဟို အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပီကင္္းတြင္ ရွိေသာ အဓိက ေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ ဠာနခ်ဳပ္ ၿဖစ္ေသာ က်ံဳးနန္းဟုိင္ ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ရသည္႕ အတိန္းအေစာင္းမခံေသာ တာဝန္ကို ယူထားရသည္။

ထံုးစံအရ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ ရာထူးကို အမ်ိဳးသား ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေၿမာက္ရသည္။ သို႕ရာတြင္ တကယ္႕လက္ေတြ႕၌ ထိုအလုပ္သည္ ပါတီ၏ အာဏာ အရွိဆံုးေသာ အလုပ္ၿဖစ္သြားသည္ႏွင္႕ အမွ် ထိုေနရာသည္ပင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(Commander-in-chief) ၿဖစ္လာသည္။

ဥကၠဌ ရာထူးကို ေမာ္စီတံုးက ယူခဲ႕ၿပီးေနာက္ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္က ဆက္လက္ တာဝန္ယူခဲ႕သည္။ တကယ္႕တကယ္တြင္ တိန္႕သည္ အၿခားရာထူးမ်ားမွာ အနားယူခဲ႕ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ ရာထူးတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ႕သည္။ ေလ႕လာသူမ်ား အဆိုအရ တရုတ္ၿပည္၏ တကယ္႕ အာဏာသည္ ထိုရာထူးတြင္သာ တည္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

၁၉၈၉-ခုနစ္ တြင္ က်န္ဇီမင္း ဥကၠဌ ၿဖစ္လာေသာအခါ သူ႕တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႏွင္႕ ထူးၿခားေသာ အေထာက္အပံ႕ေဟာင္းမ်ား မရွိခဲ႕ေခ်။ သို႕ရာတြင္ ၄င္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရာထူးမ်ားတိုးေပးကာ၊ ဘ႑ာေရးကိုလည္း တိုးၿမင္႕ေပးခဲ႕သည္။ ဤသုိ႕ၿဖင္႕ ေကာ္မရွင္အတြင္း ႏွင္႕ စစ္တပ္မွ ေထာက္ခံသူမ်ားကို တိုးပြားေစခဲ႕သည္။

၂၀၀၄ ခုနစ္ က်န္ဇီမင္း အနားယူသြား ၿပီးေနာက္ ဥကၠဌ ရာထူးကို စစ္တပ္ႏွင္႕ အခ်ိတ္ အဆက္ ပိုမိုနည္းပါးသူ ဟူက်င္ေတာင္းကို လြဲအပ္ေပးခဲ႕သည္။ ဟူက်င္ေတာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ဥကၠဌရာထူးကို လက္ခံယူၿပီးသည္႕အခါမွ သူ၏အာဏာကို စစ္တပ္တြင္ အေၿခၿပဳလ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႕သည္။

ဆက္လက္ေဖၚၿပရန္..

Thursday, September 4, 2008

အေမရိကန္တို႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႕ ၿမန္မာတို႕ အခြင္႕အေရးမ်ား (၂)


အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ အင္အား ၾကီးမားလွသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတို႕သည္ ေကာင္းေပ ညႊန္႕ေပ၊ အေကာင္းတကာ႕ အေကာင္းဆံုးတို႕ကို မွီဝဲ သံုးၾကသည္။ သူတို႕သည္ စားႏိုင္၊ ေသာက္ႏိုင္ၾကသည္႕ အၿပင္ အိမ္ယာမ်ား၊ ပညာေရးႏွင္႕ က်န္းမားေရး စသည္႕ အေၿခခံ လူေနမႈ စနစ္ကို ၿပည္႕ၿပည္႕ဝဝ ရွိၾကသည္။ၿပည္႕ဝသည္ထက္ ပိုလွ်ံ၍ ပင္ေနေတာ႕သည္။ သက္တန္းအားၿဖင္႕ ႏွစ္ ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ အဘယ္ကဲ႕သို႕ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင္႕ အေကာင္းဆံုးမ်ားကို သံုးစြဲေနၾကရပါသနည္။ အေမရိကန္တို႕၏ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿခခံ ဥပေဒသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ တန္းတူ တူညီေသာ အခြင္႕ အေရးကို ဦးစာေပးထားသည္။ လူတိုင္းအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင္႕ ေပးထားသည္။ ထို႕ အေၿခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႕ အေမရိကန္တို႕၏ အေၿခခံ ဥပေဒသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေရးဆြဲခဲ႕ၾကေသာ္လည္း ယေန႕ထက္တိုင္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသၿပလ်က္ ရွိသည္။

အေမရိကန္တို႕၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ႏွင္႕ ရီပတ္ပေလကန္ ပါတီတို႕သည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေၿခအေနႏွင္႕ မိမိတို႕၏ အာေဘာ္ကို လိုက္လ်က္ အေၿခခံ ဥပေဒအေပၚ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ၿဖည္႕ စြက္ခ်က္မ်ား ၿဖင္႕ သီးၿခား အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပဒါန္း တင္သြင္းၾကသည္။

လက္ရွိ အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ႕ဘြတ္ရွ္၏ ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ထက္တြင္ စစ္သံုးစရိတ္သည္ အလြန္ ၾကီးၿမင္႕လာသည္။ အခြန္အထုတ္သည္ လည္း ၾကီးၿမင္႕သည္။ စီပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၾကီးၿမင္႕ေသာ အခြန္အထုတ္တို႕ေၾကာင္႕ အၿခားတိုင္းၿပည္တို႕တြင္ ေၿပာင္းေရႊ႕ဖြင္႕လွစ္ၾကသည္။ ထို႕ အတြက္ အေမရိကန္တြင္ အလုပ္လက္မဲ႕ ဦးေရတိုးပြားလာသည္။ အလုပ္မရွိသည္႕ အတြက္ အေၾကြးႏွင္႕ ဝယ္ယူထားေသာ အိမ္မ်ားကို အရႈံးခံ ၿပန္ေပးၾကသည္။ နယ္မ်ားတြင္ အိမ္ ၿခံ ေၿမေစ်း တဟုန္ထိုး က်ဆင္းသြားသည္။ ဘ႑ာေရး အင္းအားလည္း ခ်ိနဲ႕ေနသည္။ ထိုသည္အတြက္ ႏိုင္ငံၿခားမွ ပညာရွင္မ်ားအား အလုပ္ အကိုင္အတြက္ ေခၚယူသည္႕ ႏႈန္းနည္းသြားခဲ႕သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္အတြင္ ေထာက္ပံ႕ေၾကးမ်ားလည္း နည္းသြားသည္။ ေထာက္ပံ႕ေၾကးၿဖင္႕ ေက်ာင္းတက္ရန္ လာမည္႕ ႏိုင္ငံၿခားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင္႕အလမ္မ်ားလည္း နည္းသြားသည္။ သမၼတ ေဂ်ာ႕ဘြတ္ရွ္၏ ေနာက္ဆံုး သက္တမ္း ကာလာမ်ားတြင္ လူၾကိဳက္နည္း လာၾကသည္။

ဒီမိုကရက္ ေခါင္းေဆာင္ အိုဘာမားသည္ အသက္အားၿဖင္႕ ငယ္ရြယ္ေသးေသာ္လည္း စူးရွထက္ၿမက္ေသာ လူမည္း ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးၿဖစ္သည္။ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို အလိုရွိသည္။ လက္ရွိ သမၼတ ေဂ်ာ႕ဘြတ္ရွ္၏ မၿပီးဆံုးေသးေသာ အီရတ္ႏွင္႕ အာဖကန္နစ္စတန္ စစ္ပြဲမ်ားမွ အေမရိကန္ စစ္တပ္ကို ဆြဲထုတ္လ်က္ အဆံုးသတ္လိုသည္။ အေမရိကန္တြင္ အေၿခခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူတန္းစားအားလံုးအတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ တို႕ကို ေထာက္ပံေပးမည္ဟု လည္း ကတိေပးသည္။ တရိပ္ရိပ္ က်ဆင္းေနေသာ အေမရိကန္တို႕၏ စီပြားေရးႏွင္႕ စစ္စရိတ္ေၾကာင္႕ ကုန္ခန္းေနေသာ အေမရိကန္တို႕၏ ဘ႑ာေရး အင္အား ၿပန္လည္ ေတာင္႕တင္းလာေစရန္ အလုပ္ အကိုင္ မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကရက္တို႕က လူတန္းစား အားလံုးဟုဆိုထားသည္။ ဒါကလည္း မွန္ေပသည္။ ဒီမိုကရက္တို႕၏ အာေဘာ္သည္ လူတိုင္း၊ အေၿခခံ လူတန္းစားမ်ား အပါအဝင္ အားလံုးကို က်န္းမားေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ေထာက္ပံဖို႕ ၿဖစ္သည္။

ဤတြင္ အထက္တန္းစား အေမရိကန္တို႕သည္ ဒီမိုကရက္တို႕၏ အာေဘာ္ကို မၾကိဳက္ၾက။ အလုပ္လုပ္ေသာ အေမရိကန္တို႕၏ အခြန္အထုတ္မွ ရလာေသာ ေငြေၾကးတို႕ၿဖင္႕ အလုပ္ မလုပ္၊ ကေလးေမြးေနေသာ မိခင္မ်ားကို အလကား ေထာက္ပံေနသည္ကို မလိုလားၾက။ အၿခားတိုင္းၿပည္မွ အေၿခလာခ်ေသာ၊ ခိုလံႈခြင္႕ၿဖင္႕ လာၾကေသာ သူမ်ားကို ေငြေၾကး မ်ား ေထာက္ပံ႕ေနၾကသည္ကိုလည္း မၾကိဳက္ၾက။ အေမရိကန္တြင္ အေၿခခ်တာ ၾကာၿမင္႕လ်က္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္သြားေသာ ၿမန္မာမ်ားကို ေတြ႕ဖူးပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ရီပတ္ပလစ္ကန္ဖက္ ရိမ္းၾကသည္။ သူတို႕ အဆိုအရ သူတို႕၏ အခြန္ အထုပ္မ်ားၿဖင္႕ အေမရိကန္ကို ဝင္ေရာက္ အေၿခလာခ်သူမ်ားကို လုပ္ေၾကြးေနၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။ သူရို႕၏ တိုင္းၿပည္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံၿဖစ္သြားၾကသေလား။

ရီပတ္ပလစ္ကန္ေခါင္ေဆာင္ ဂြ်န္မက္ကိန္းသည္ ႏိုင္ငံၿခားေရးရာတြင္ ဝါရင္႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ၿဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္။ သူ၏ ပါတီသည္ အေမရိကန္တို႕၏ လံုၿခံဳမႈကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟု ဆိုသည္။ ၿပိဳင္ဖက္ ဒီမိုကရက္ ေခါင္ေဆာင္ အိုဘာမားကိုလည္း ဂြ်န္မက္ကိန္းႏွင္႕ စာလ်င္ ဝါႏုေသးသည္ဟု ေထာက္ၿပကာ ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေနလ်က္ ရွိသည္။ အီရတ္ႏွင္႕ အာဖကန္နစ္စတန္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အေမရိကန္တို႕ စစ္ရႈံးကာ ဆုတ္ခြာၾကရမည္ကို မလိုလားေခ်။ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕သည္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈကို မလိုလားၾက။ ထို႕အၿပင္ အသစ္ခန္႕အပ္လိုက္ေသာ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕၏ အမ်ိဳးသမီး ဒုတိယ သမၼတေလာင္း ဆာရာေပးလင္း သည္ ဒီမိုကရက္ဖက္မွ အမ်ိဳးသမီး ဆီနိတ္တာ ကလင္တန္(သမၼတ ေဟာင္း ဘဲလ္ ကလင္တန္၏ ဇနီး) ၏ မဲမ်ားကို သိမ္းၾကံဳးယူႏိုင္ဖြယ္လည္း ရွိသည္။ ဆာရာပါလင္း သည္ စကားၿပာဆိုရာတြင္ ထက္ၿမက္သလို႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသစ္မွလာေသာ ဆီနိတ္တာလည္း ၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေဟာင္းမ်ားႏွင္႕ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕၏ အာေဘာ္ကို ေထာက္ၿပရန္ ဒီမိုကရက္တို႕ အခက္အခဲ ၾကံဳႏိုင္ေလသည္။

အသာစီးရွိလ်က္ ရွိေသာ ဒီမိုကရက္တို႕သည္ အသစ္ခန္႕အပ္ထားေသာ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕၏ အမ်ိဳးသမီး ဒုတိယ သမၼတေလာင္း ဆာရာေပးလင္း ေၾကာင္႕ အေၿခအေန တစ္မ်ိဳး ေၿပာင္လဲသြားဖြယ္ ရွိသည္။ ထို႕ အတူ တကယ္တမ္း နင္လား ငါလား မဲေပးၾကသည္တြင္ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕ ႏိုင္သြားႏိုင္ေပေသးသည္။ ၿပီးခဲ႕သည္႕ေလးႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိုကဲ႕သို႕ အၿဖစ္အပ်က္က ၿဖစ္ခဲ႕ ဖူးၿပီးၿပီ။ ထိုစဥ္က ဒီမိုကရက္တို႕ ႏိုင္မလိုလိုႏွင္႕ ေနာက္ဆံုးေတာ႕ ေဂ်ာ႕ဘြတ္ရွ္၏ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ပါတီက ႏိုင္သြားခဲ႕သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထို ဒီမိုကရက္ႏွင္႕ ရီပတ္ပလစ္ကန္ တို႕ အာေဘာ္သည္ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံႏွင္႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံသားတို႕ အေပၚ ဘယ္လုိ႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္ ႏိုင္မလဲ ဆိုတာ ၾကည္႕ ၾကရေအာင္။ ရီပတ္ပလစ္ကန္တို႕သည္ စစ္ကို ႏိုင္ေအာင္ တိုက္သြားၾကမည္ဟု ဆိုသည္။ ဘ႑ာေရး အင္အား ခ်ိနဲ႕ ေနေသာ အေမရိကန္သည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရးအေပၚ အက်ိဳး အၿမတ္ မရွိပဲ ေငြးေၾကးအရ အကူ အညီ ေပးဖို႕ မၿဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ထို႕ ေၾကာင္႕ အေမရိကန္တို႕၏ ေထာက္ပံစရိတ္ကို မွီခိုရန္ ရည္ရြယ္ေနၾကေသာ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ာႏွင္႕ ခိုလံႈခြင္႕ရရန္ အခြင္႕ အလန္းရွာၾကေသာ ၿမန္မာမ်ား ခက္ခဲႏိုင္သည္။ အလုပ္အကိုင္တို႕ ကား ခက္ခဲလ်က္ စီးပြားေရးက က်ဆင္းေနဆဲ။ ထိုသည္႕ အတြက္ ထူးခြ်န္ ထက္ၿမက္ေသာ ၿမန္မာမ်ား H1-B ဟု ေခၚေသာ အလုပ္သမား ၿပည္ဝင္ခြင္႕ၿဖင္႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သို႕ အလုပ္ရွာရန္ လာဖို႕ ခက္ခဲေပလိမ္႕မည္။ အခုေတာင္ ကြ်န္ေတာ္၏ မိတ္ေတြ သူငယ္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား H1-b ၿပည္ဝင္ခြင္႕ ဗီဇာယူထားၿပီး အလုပ္ၿဖင္႕ လာရန္ ခက္ခဲေနၾကရသည္။ ေတာ္ေသးသည္။ သူရုိ႕သည္ အိုင္တီ သမားမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ လိန္ဖယ္ လိန္ဖယ္ႏွင္႕ ရသြား ႏိုင္ပါေသးသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္။ ၿမန္မာလူမ်ိဳး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တတ္သည္႕ ပညာၿဖင္႕ အလုပ္လုပ္မည္႕ သူ ၿဖစ္သၿဖင္႕ လူတန္းစား မေရြး လူတိုင္းကို အခြင္႕အေရး ေပးမည္႕ ဒီမိုကရက္တို႕ ၏ အာေဘာ္ကို သေဘာက်သည္။ ေနာင္တြင္လည္း ၿမန္မာပညာတတ္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အလုပ္လာလုပ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕ အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္႕ ဒီမိုကရက္ကို ေထာက္ခံသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားတို႕ ရီပတ္ပလစ္ကန္ကို ေထာက္ခံကာ သူတို႕ တိုင္ၿပည္ လုံၿခံဳေရးကို ေရွးရႈ႕သည္ကာ သဘာဝက်သည္။ သို႕ရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုႏွင္႕ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ကြ်န္ေတာ္တို႕လို ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႕ၿပင္ ဝင္ေငြနည္းေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားလည္း က်န္းမားေရး ေထာက္ပံမႈမ်ား ရမည္ဆိုလ်င္ မေကာင္းပါေလာ႕။

အေမရိကန္တို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရး အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို ကြ်န္ေတာ္ အယံုအၾကည္ မရွိ။ ႏိုင္ငံေရးကို အေၾကာင္းၿပလ်က္ အက်ိဳး ခံစားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို လည္း အထင္မၾကီး။ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၾကေတာ႕မည္ဆိုလ်င္ အနီးကပ္မွ ထေအာ္ၾကမည္႕ လူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ္႕မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ ၿပည္သူလက္ထဲတြင္ ရွိကာ ၿပည္သူေတြ ဆံုးၿဖတ္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္႕ အေနၿဖင္႕ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုမ်ားႏွင္႕ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုတို႕ မတူညီ သည္မ်ားကို ေၿပာၿပရုံသာ ၿဖစ္သည္။ တိုင္ၿပည္အတြင္း ပိတ္ဆို႕ခံရလ်က္ ႏိုင္ငံတကာ အၿမင္နည္းေနေသာၿမန္မာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘာေတြၿဖစ္ပ်က္ေနသလဲ၊ ၿမန္မာၿပည္နဲ႕ ဘာေတြ ၿခားနားသလဲ၊ ဘယ္လုိမ်ိဳး အခြင္႕အေရးေတြဆံုးရႈံးေနကာ၊ ဘယ္လို႕မ်ိဳး အခြင္႕အေရးေတြ ေတာင္ဆိုသင္႕သလဲလုိ႕ ကိုယ္ၿမင္သည္႕ ရႈ႕ေထာင္႕မွ ေၿပာၿပရုံပင္ ၿဖစ္သည္။ အထူးသၿဖင္႕ ဘယ္လိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ကို တင္ေၿမာက္ၾကမလဲေပါ႕။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း

အေမရိကန္တို႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႕ ၿမန္မာတို႕ အခြင္႕အေရးမ်ား (၁)


ေထြေထြထူးထူးေတာ႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံေရးေၿပာင္းလဲမႈေတြ အလ်င္းသင္႕ရင္ သင္႕သလို႕ ေစာင္႕ၾကည္႕ အကဲခတ္ၾကည္႕ေနရင္းနဲ႕ ဒီရက္ေတြမွာ အရွိန္အဟုန္ ၿပင္းအားေကာင္းလာတဲ႕ အေမရိကန္တို႕ရဲ႕ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြ နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ သေဘာထားေရးရာ၊ စီးပြားေရး အေၿခအေနေတြက အနာဂတ္ရဲ႕ ကမၻာႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုမွာ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႕ ဝင္ေရာက္ ကၿပအသံုးေတာ္ခံမလဲလို႕ ေတြးေတားၾကည္႕မိတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ႕တဲ႕ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလ ကစၿပီး အေမရိကန္ေတြရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလေတြမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို အၿခားေသာအက်ိဳး အေၾကာင္းညီညြတ္ၿပီး ေရာက္ေနေလ႕ ရွိတယ္။ ေရာက္တိုင္းလည္း ဂရုတစိုက္ ေလ႕လာမိတယ္။ ဒါပါနဲ႕ဆိုရင္ သံုးၾကိမ္ေၿမာက္ေပါ႕။

အေမရိကန္တို႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႕ စာရင္ ေရွ႕ကို ေတာ္ေတာ္ေၿပးေနၿပီး အေၿခက် တည္ၿငိမ္ေနၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဆိုရင္လည္း တစ္နယ္ၿပီး တစ္နယ္ စနစ္တစ္က်နဲ႕ လုပ္သြားလိုက္တာ ေဟာ.. အခုဆိုရင္ ဒီမိုကရက္ နဲ႕ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ပါတီႏွစ္ခုလံုးက သူတို႕ရဲ႕ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ကိုယ္စီ တစ္သီးတစ္ၿခားက်င္းပၿပီးသြားခဲ႕ၿပီ။

သိၾကတဲ႕ အတိုင္း ပါတီႏွစ္ရပ္လံုးကေတာ႕ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး အၿပန္အလွန္ ထိုးႏွက္ခ်က္ေတြ၊ အေမရိကန္ ၿပည္သူၿပည္သားေတြ အေပၚ ဘာလုပ္ေပးမယ္၊ ညာလုပ္ေပးမယ္ အစရွိတဲ႕ ကတိေပးခ်က္ေတြနဲ႕ စြဲေဆာင္ၾကတာကိုး။ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသလို႕ အလြန္တရာ ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္တဲ႕ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ဒုနဲ႕ ဒယ္နဲ႕ ေၿမာက္ေၿမာက္ၿမားၿမား ေတြ႕ရတာပဲ။ ဒါေတြၾကည္႕ ၿပီး ကြ်န္ေတာ္႕တို႕ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္ၿပီး နည္းပရိယာယ္ေတြ ၾကြယ္ဝတဲ႕ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရာနဲ႕ ေထာင္နဲ႕ ခ်ီၿပီး လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာ သတိရမိတယ္။

တကယ္ေတာ႕ တိုင္းၿပည္တစ္ၿပည္တို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ၾသဇာအာဏာနဲ႕ လက္ညိဳးထိုး ဟုိခိုင္း ဒီခိုင္း လုပ္ရတဲ႕ အလုပ္မွ မဟုတ္ပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကိုယ္ရဲ႕ စိတ္ဝိညာဥ္၊ ကိုယ္ခႏၶာႏွစ္မ်ိဳး လံုးကို တိုင္းသူ ၿပည္သားေတြရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာ ေရွးရႈ႕ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ တစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ရတာကိုး။ သာမန္ေလာက္သာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္ေတာ႕ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ဖို႕ သြားေၿပာရင္ ဘယ္လုပ္ႏိုင္ၾကမလဲ။ ဒါမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္လည္း အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ၿပည္သူေတြကလည္း လက္မခံဘူး။ အထင္လည္း မၾကီးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံကိုၾကည္႕။ ယုတ္စြအဆံုး ေခတ္မွီ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲလာတဲ႕ ကမၻာၾကီးမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ကူလူးဆက္ဆံမႈလုပ္တဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တိုင္ၿပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္၌က အနည္းဆံုး အဂၤလိပ္စကားကို ေလးလံုးကြဲေအာင္ေတာင္ မေၿပာတတ္ၾကရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမွာ စကားေတြ ေၿပာၾကရေအာင္ဆိုရင္ ေခြးအၾကီး လွည္းနင္းသလို အထစ္ အထစ္နဲ႕။ ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတဲ႕ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြက တခြိခြိနဲ႕ ရယ္ၾကမွာပဲ။ ဘယ္..အထင္ၾကီးၾကမလဲ။

ကြ်န္ေတာ္ အၿမဲတမ္းလိုလို စိတ္ဝင္တစားနဲ႕ မ်က္ေၿခမၿပတ္ ေစာင္႕ၾကည္႕ေလ႕ရွိတာက အေမရိကန္၊ၿပင္သစ္၊ ရုရွားတို႕ရဲ႕ သမတေရြးေကာက္ပြဲ၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတလ်၊တရုတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕မွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အာေဘာ္နဲ႕ သူတို႕ကို ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္လိုက္ပံုပါပဲ။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းၿဖင္း အာေဘာ္နဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြက ယေန႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကမၻာရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိတဲ႕ နယ္ပယ္ ေဒသမ်ိဳးစံုကို ရုိက္ခတ္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ အၾကမ္းဖ်င္း အာေဘာ္ဆိုတာ သူတို႕ေၿပာဆိုသမွ် အားလံုးကို လံုးဝ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မထားပဲ ဘက္စံု ရႈ႕ေထာင္႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ခ်ိန္ထိုးၿပီး အၾကမ္းဖ်င္း ယူဆတဲ႕ သေဘာပါ။

ေခတ္မီတိုးတက္ေနတဲ႕ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ လက္ခံက်င္႕သံုးေနတဲ႕ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။ အေနာက္တုိင္း ႏိုင္ငံေတြမွာ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ကိုက္ညီ ဆံုဆည္းအေၿခက်သြားတဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရွိတယ္။ အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ခ်ိန္ထိုးၿပီး တၿဖည္းၿဖည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားတဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ တိုင္းၿပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္းရွိဖို႕လိုတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ထပ္ၾကည္႔ရေအာင္။ လက္ရွိတိုင္းၿပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿပည္သူၿပည္သားေတြ အေပၚ အရာရာ မ်က္စိပိတ္ နားပိတ္လုပ္ၿပီး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာကိုး။ ဟိုး..တုန္းက ရဲစိတ္ရဲမာန္ သတၱိေၿပာင္ခဲ႕တယ္ဆိုတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာေတြလည္း တိုင္းၿပည္ထဲမွာ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ ေလွာင္ပိတ္ ခံခဲ႕ရတယ္။ အဲဒီရလဒ္က ဘာလဲဆိုေတာ႕ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ႏိုင္ငံတကာထြက္တဲ႕ အခါမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ၊ မေၿပာရဲ မဆိုရဲတဲ႕ စိတ္ေတြ၊ သိမ္ငယ္မႈေတြဟာ ၿမန္မာေတြရဲ႕ စိတ္မွာ လြမ္းမိုးေနခဲ႕တဲ။ စိတ္ ပိုလီယို ေရာဂါ စြဲကပ္ေနရတဲ႕ သေဘာေပါ႕။ စိတ္ဓါတ္ အင္းအားက ခေနာ္နီ ခေနာ္ႏွဲ႕ နဲ႕ အေၿခမခိုင္ေတာ႕ပဲ ယိမ္းယိုင္ေနေတာ႕တာေပါ႕။ ကိုယ္႕ဒူး ကိုယ္ခြ်န္လာတဲ႕ လူေတြကေတာ႕ ေပါက္ေရာက္ ေအာင္ၿမင္သြားၾကေပမယ္႕ လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ရွိတဲ႕ လူေတြအတြက္ကေတာ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ၿပဳၿပင္ေပးပါ။ နည္းလမ္းေတြဖြင္႕ေပးပါ။ ေခါင္း မမာပါနဲ႕။

ႏိုင္ငံတကာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာေတြ ဂုဏ္သေရ ေမွးမွိန္ေနတာ ၾကာလွပါၿပီ။ ၿမန္မာ အမ်ားစုကလည္း ႏိုင္ငံၿခားကို အထင္ၾကီးစိတ္ ဝင္သြားၿပီ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ၿမက္ဖို႕အတြက္ ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးေတြတင္၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကားေတြ၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းေတြကေန လႈံ႕ေဆာ္ေပမယ္႕ အရာမေရာက္ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲ႕ဆိုေတာ႕ လူဆိုတဲ႕ သတၱဝါက လြတ္လပ္လို႕တဲ႕ သဘာဝကို စဥ္းစားၿပီး ဝမ္းတခါး ဝဖို႕ အတြက္ အရင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလ႕ရွိတယ္။ အဲဒီ အခြင္႕ အေရးေတြ မရွိရင္ လူေတာ္ေတြ မရပ္တည္ႏိုင္ဘူး။ သေဘာကို ေၿပာၿပတာပါ။ တိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္တဲ႕ နည္းလမ္းေတြ မွားေနတယ္ဆိုတာ။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ၿမက္ဖို႕ အတြက္ လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖြင္႕ေပးၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္းတဲ႕ အစြမ္းအစေတြ ေပးရမွာေပါ႕။ သာတူညီမွ်တဲ႕ အခြင္႕အေရးေတြသာ ရမယ္ဆိုရင္ အသိပညာရွင္ေတြ၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြက ဂုဏ္ယူဝင္႕ၾကြားစြာ ကိုယ္႕လူ႕မ်ိဳး၊ ကိုယ္႕တိုင္႕ၿပည္အတြက္ လုပ္ၾကပါလိမ္႕မယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြသာ ေတာ္ၾကမယ္၊ ထူးခြ်န္ထက္ၿမက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ၿမန္မာဆိုတာ ကမၻာမွာ မ်က္ႏွာပြင္႕ၿပီေပါ႕။ အရပ္စကားေၿပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ႕ ကိုယ္႕တိုင္းၿပည္က လူေတြ ႏိုင္ငံတကာမွာ မ်က္ႏွာ မငယ္ရေတာ႕ဘူး။ ၿမန္မာေတြ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ၿပည္ဝင္ခြင္႕ယူရင္ စိုးရိမ္ေသာက စိတ္ေတြ မရွိေတာ႕ဘူး။ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြ မိမိကိုယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္ကိုယ္စား စိတ္ေတြ ရွိလာမယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ ကိုးစားစိတ္ဆိုတာ ေယဘံုယ်အားၿဖင္႕ တစ္ခုခု မေအာင္ၿမင္လို႕ ဆံုးရႈံးသြားရင္ ေနာက္ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတဲ႕ အစီအစဥ္ရွိတဲ႕ လူေတြက မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ ကိုးစားလို႕ ရတယ္လို႕ ဆိုရမယ္။ တည္ၿငိမ္တယ္ေပါ႕။ ႏိုင္ငံ တကာမွာ ရွိတဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာေတြ အမ်ားစုအတြက္ကေတာ႕ ႏိုင္ငံၿခားမွာ အလုပ္ရဖို႕ စိုးရိမ္ၾကရတယ္။ အလုပ္ရရင္လည္း အလုပ္ၿမဲဖို႕ စိုးရိမ္ၾကရၿပန္တယ္။ ကိုယ္႕တိုင္ၿပည္မွာက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ကန္ အလုပ္မွ မရွိတာ။ ဒီေတာ႕ ၿပည္ဝင္ခြင္႕အတြက္၊ အလုပ္ရဖို႕အတြက္ စိုးရိမ္တတ္က်တာ ထူးဆန္းတဲ႕ အရာတစ္ခုလို႕ မထင္ေတာ႕ဘူး။

ကိုယ္႕ တိုင္းၿပည္ကို ကိုယ္ မစြန္႕ ခြာရပဲ တိုင္းၿပည္ အတြင္းမွာ မေၾကာင္းမၾက မေတာင္းမတ လူတိုင္း အလုပ္အကိုင္ေတြ ကိုယ္စီနဲ႕လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တိုင္းၿပည္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကိုး ဦးစားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္းရွိၾကရတယ္။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို ဘယ္လို ရမလဲ။ ဘယ္လို ရွာၾကမလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ တိုင္းသူ ၿပည္သားေတြက ေရြးေကာက္ တင္ေၿမာက္တာေပါ႕။

ဟိုတေလာက ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္းကို ေရးထားခဲ႕ၿပီးၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာ ႏိုင္ငံမွာလည္း လာမည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႕ စခန္းသြားၾကမလဲဆိုတာ ပညာရွင္ေတြ အခုကတည္းက စနစ္တက်နဲ႕ ၿပင္ဆင္ခ်ဥ္းကပ္ဖို႕ လိုၿပီ။ အခု အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ၿပည္သူေတြ နင္လား ငါလား အၿပိဳင္အဆိုင္ နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္လာ လိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ဒီမိုကရက္ ပါတီက အိုဘားမာ ဆိုတဲ႕ လူမဲ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးနဲ႕ ရီပတ္ပလစ္ကန္ ပါတီက ဂြ်န္မက္ကိန္းဆိုတဲ႕ လူၿဖဴ ဝါရင္႕ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး စီ ရလာတယ္။

အေမရိကန္ အမၼတ တစ္ဦးရဲ႕ တခိုးအာဏာနဲ႕ အစြမ္းအစက ကမၻာမွာ အလြန္တရာ စြမ္းပကားၾကီးမာ လွသည္။ ထို႕အတူ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႕သည္လည္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တို႕၏ အသက္ကို ေသေစႏိုင္သလို၊ ကယ္တင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ ထိုကဲ႕သို႕ တခိုးအာဏာ တို႕ႏွင္႕ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ အတြက္ အဘယ္ကဲ႕သို႕ေသာ လူမ်ိဳးကို ေပးအပ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေစမည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ထိုကဲ႕သုိ႕ေသာ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္ခြင္႕၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္တင္ေၿမာက္ ပိုင္ခြင္႕ စသည္႕ လြတ္လပ္သည္႕ အခြင္အေရးေတြ ဆံုးရႈံးေနသေလာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အၿခားေသာ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းၿပည္တို႕တြင္ ထိုအခြင္႕ အေရးတို႕ရွိၾကေလသည္။ ထိုအခြင္႕အေရးသည္ကာ တိုင္းၿပည္၏ အနာဂတ္ကို ေၿပာင္လဲပစ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေလသည္။