Thursday, September 11, 2008

တရုတ္ၿပည္ အား ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ထားသနည္း။ (၃)


ပါတီ အၿငိမ္းစား လူၾကီးမ်ား

ပါတီ၏ အထက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာရွိသည္႕ ရာထူးရာခံ အလုပ္မ်ားမွ တရားဝင္ အနားယူၿပီးသြားခဲ႕ၾကေသာ္လည္း တစ္ခါတရံ ပါတီတြင္း၌ ေနရာခန္႕ထားမႈမ်ား ႏွင္႕ အၿခားဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ေနၾကကာ ၾသဇာလြမ္းမိုးၾကသည္။

အေကာင္းဆံုး ဥပမာသည္ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္ ပင္ၿဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ တရားဝင္ ရာထူးအေနၿဖင္႕ တရုတ္ၿပည္ တံတား အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥကၠ႒အၿဖစ္ သာရွိေတာ႕ေပသည္႕ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ၏ အေရးပါ အရာေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အၿဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္။

ေၿပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ၾသဇာ အာဏာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးေနသည္မွာ တိန္႕ ႏွင္႕ ရာထူးမွ အနားယူေနေသာ အၿခား ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ တိုင္းၿပည္ကို တုန္လႈပ္ေစမည္႕ အေရးၾကီးဆံုးေသာ ဆံုၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ၾကသည္။ ညမထြက္ရ ဥပေဒ ႏွင္႕ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ တိယန္မင္း ရင္ၿပင္ ဆႏၵၿပမႈကို ၿဖိဳခြင္ရန္ စစ္တပ္ကို ေစလႊတ္ေစခဲ႕သူမ်ားလည္း ၿဖစ္သည္။ ထိုဆံုၿဖတ္ခ်က္သည္ တကယ္ေတာ႕ ေပါလစ္ၿဗဴရို ၏ အၿမဲတမ္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ မဟုတ္ေခ်။ တိန္႕အပါအဝင္၊ ရာထူးမွ အနားယူေနေသာ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝင္ေရာက္ကာ အမိန္႕ေပး ဆံုးၿဖတ္ခဲ႕ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ထိုကဲ႕သို႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယေန႕ထက္တိုင္ေအာင္ အေရးၾကီးလွေလသည္။ တရုတ္ၿပည္ သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္း သည္ ယခင္သမၼတေဟာင္း က်န္ဇီမင္း၏ ၾသဇာအာဏာ လြမ္းမိုးမႈ နည္းပါးေစရန္ ၾကိဳးစားေနသူဟု ထင္ၿမင္ယူဆရသည္။ တရုတ္ၿပည္၏ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္ လူၾကီးမ်ား လက္ဆက္၍ အာဏာကို တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ထားႏုိင္ၿခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တရုတ္ၿပည္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အာဏာႏွင္႕ စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝသူမ်ားက အဆင္႕ဆင္႕ လက္ဆင္႕ကမ္း တည္ေဆာက္လာသည္႕ သေဘာသဘာဝေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေလသည္။

က်န္ဇီမင္းႏွင္႕ သူ၏ လက္ဆင္႕ကမ္း အေမြဆက္ခံသည္႕ အၿခား ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ နည္းပရိယာယ္ အကြက္ဆင္ကာ ေပါလစ္ၿဗဴရိုႏွင္႕ အစိုးရ ၿဗဴရိုကေရစီ အတြင္းသို႕ သူတို႕၏လူူမ်ား ထည္႕သြင္းခဲ႕သည္။

ဤနည္းၿဖင္႕ သူတို႕သည္ ေနာက္တက္လာမည္႕ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေပၚ ၾသဇာလြမ္းမိုးမႈအား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ႕သည္။ ေနာက္တက္လာသည္႕ ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ ထိုကဲ႕သို႕ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား အေပၚ ပါးနပ္နားလည္ကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိေသာ္လည္းပဲ သူတို႕သည္ ထို နည္းပရိယာယ္မ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးခ်ကာ အာဏာကို ဆက္လက္ အဓြန္႕ရွည္ေစခဲ႕သည္။

ပံုမွန္အားၿဖင္႕ အာဏာအတြက္ အာဏာၿဖင္႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကရုံပင္ မဟုတ္ၾကေခ်။ တရုတ္ၿပည္တြင္ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို က်ားကန္ေပးထားေသာ ဥပေဒသည္ တခ်ိန္ခ်ိန္ ၌ ၿပန္ေၿပာင္း လွည္႕လည္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ သိထားၾကသည္။ ထို႕ၿပင္ သူတို႕သည္ သူတို႕၏ သားသမီး၊ ေၿမးၿမစ္ မ်ားကို ၾကည္႕ရႈ႕ ေစာင္မၾကရေသးသည္။ အကယ္၍ သူတို႕၏ ၾသဇာ အာဏာ သက္ေရာက္မႈသည္ ေမွးမွိန္သြားပါက သူတို႕၏ မ်ိဳးဆက္ သားသမီးမ်ား၏ ဥစၥာ ဓန ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမႈတို႕သည္႕ ထိခိုက္ ပ်က္ဆီးသြားႏိုင္ေလသည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ႕သည္႕ အတြက္ ၿပန္လည္ အခြင္႕အေရးယူသည္႕ အေနၿဖင္႕ အၿငိမ္းစား ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ အထူးအခြင္႕အေရးမ်ား ႏွင္႕ ၿပည္႕စံုေကာင္းမြန္ေသာ အၿငိမ္းစားမႈမ်ား ရွိၾကေလသည္။ သူတို႕သည္ အေကာင္းစား အေစာင္႕အၾကပ္မ်ား၊ အိမ္ၾကီး ယာၾကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အတြင္းေရးမႈမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ၿဖင္႕ ေနၾကသည္။ ထို႕ၿပင္ သူတို႕သည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ၾကည္႕ရႈ႕ ဖတ္ယူႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိၾကေသးသည္။

စစ္မႈေရးရာ အမႈေဆာင္ ေကာ္မရွင္

တရုတ္ၿပည္၏ ၿပည္သူ႕လြတ္ေၿမာက္ေရး တပ္ဦး(China People’s Liberation Army) သည္ တိုင္းၿပည္၏ နယ္ေၿမ ေဒသမ်ားကို ကာကြယ္ရသလို ပါတီကိုလည္း အၿမဲတန္း က်ားကန္ ကာကြယ္ ထားရသည္။

ကြန္ၿမဴနစ္ တို႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကနဦးစ ႏွစ္မ်ား၊ ၿပည္တြင္းစစ္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္တြင္ တိုင္းၿပည္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တမ္မေတာ္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားေရးအတြက္ သူတို႕ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ရာထူးမ်ားကို စစ္တပ္မွ လူမ်ားအားေပးအပ္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ တရုတ္ၿပည္ ၿပည္သူ႕လြတ္ေၿမာက္ေရးတပ္ဦးသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းၾကလ်က္၊ အနီးကပ္ ဆက္လ်က္ တည္ရွိခဲ႕သည္။

သုိ႕ရာတြင္ အရင္တုန္းက မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီး၊ တပ္မေတာ္ အင္အားကို ပိုမို၍ ပညာတတ္မ်ားၿဖင္႕ ၿဖည္႕တင္းလာကာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္တြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္မ်ားႏွင္႕ တပ္မေတာ္၏ ကူးလူးေပါင္းစည္းမႈသည္ အလြန္ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိေတာ႕သည္႕ အသြင္သို႕ ေၿပာင္းလဲသြားသည္။

တပ္မေတာ္၏ အေထာက္အပံ႕ မရွိပဲ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရပ္တည္ႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို႕ ကိုယ္တိုင္လည္း သိၾကသည္။ ၁၉၈၉-ခုႏွစ္ တီယန္မင္အေရးေတာ္ပံု ဆႏၵၿပသည္႕ အၿဖစ္အပ်က္တြင္ စစ္တပ္ၿဖင္႕ ၿဖိဳခြင္ခဲ႕ရေၾကာင္း သက္ေသၿပလ်က္ ရွိသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္၏ ထိပ္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း သူတို႕အား ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆိုေသာ္ ပါတီ၏ ေခါင္ေဆာင္မ်ားကသာ တပ္မေတာ္ အင္အားကို ေခတ္မီေအာင္ အေၿပာင္းအလဲ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တာဝန္ေပးအပ္ၾကရသည္။

တပ္မေတာ္ အေပၚ ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားမႈႏွင္႕ သူတို႕၏ နယူကလီးယား အင္အားတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ဗဟို စစ္မႈေရးရာ အမႈေဆာင္ ေကာ္မရွင္မွ စနစ္တစ္က် အဆင္႕ဆင္႕ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဆယ္တစ္ဦးၿဖင္႕ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ၿပည္သူလြတ္ေၿမာက္ေရး တပ္ဦးႏွင္႕ ပတ္သက္သည္႕ ေနာက္ဆံုးဘိတ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္တပ္၏ အထက္ပိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကို ေရႊ႕ေၿပာင္းမႈမ်ား၊ အင္အားတိုးခ်ဲမႈမ်ားကို ဆံုးၿဖတ္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ အဖြဲဝင္မ်ားသည္ ထိပ္ပိုင္မွ အရာရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ပိုမို ၍ အေရးၾကီးသည္႕ ရာထူးေနရာမ်ားကို ပါတီ၏ ပိုမို၍ ထိပ္ပိုင္းက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၾကသည္။
အေရးၾကီးေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား
ေကာ္မရွင္သည္ ၿပည္သူ႕ ရဲတပ္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ထို ၿပည္သူ႕ ရဲ႕တပ္ လံုထိန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးအရ၏ ဗဟို အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပီကင္္းတြင္ ရွိေသာ အဓိက ေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ ဠာနခ်ဳပ္ ၿဖစ္ေသာ က်ံဳးနန္းဟုိင္ ကို ကာကြယ္ေစာင္႕ေရွာက္ရသည္႕ အတိန္းအေစာင္းမခံေသာ တာဝန္ကို ယူထားရသည္။

ထံုးစံအရ ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ ရာထူးကို အမ်ိဳးသား ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေၿမာက္ရသည္။ သို႕ရာတြင္ တကယ္႕လက္ေတြ႕၌ ထိုအလုပ္သည္ ပါတီ၏ အာဏာ အရွိဆံုးေသာ အလုပ္ၿဖစ္သြားသည္ႏွင္႕ အမွ် ထိုေနရာသည္ပင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(Commander-in-chief) ၿဖစ္လာသည္။

ဥကၠဌ ရာထူးကို ေမာ္စီတံုးက ယူခဲ႕ၿပီးေနာက္ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္က ဆက္လက္ တာဝန္ယူခဲ႕သည္။ တကယ္႕တကယ္တြင္ တိန္႕သည္ အၿခားရာထူးမ်ားမွာ အနားယူခဲ႕ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌ ရာထူးတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနခဲ႕သည္။ ေလ႕လာသူမ်ား အဆိုအရ တရုတ္ၿပည္၏ တကယ္႕ အာဏာသည္ ထိုရာထူးတြင္သာ တည္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

၁၉၈၉-ခုနစ္ တြင္ က်န္ဇီမင္း ဥကၠဌ ၿဖစ္လာေသာအခါ သူ႕တြင္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႏွင္႕ ထူးၿခားေသာ အေထာက္အပံ႕ေဟာင္းမ်ား မရွိခဲ႕ေခ်။ သို႕ရာတြင္ ၄င္းကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရာထူးမ်ားတိုးေပးကာ၊ ဘ႑ာေရးကိုလည္း တိုးၿမင္႕ေပးခဲ႕သည္။ ဤသုိ႕ၿဖင္႕ ေကာ္မရွင္အတြင္း ႏွင္႕ စစ္တပ္မွ ေထာက္ခံသူမ်ားကို တိုးပြားေစခဲ႕သည္။

၂၀၀၄ ခုနစ္ က်န္ဇီမင္း အနားယူသြား ၿပီးေနာက္ ဥကၠဌ ရာထူးကို စစ္တပ္ႏွင္႕ အခ်ိတ္ အဆက္ ပိုမိုနည္းပါးသူ ဟူက်င္ေတာင္းကို လြဲအပ္ေပးခဲ႕သည္။ ဟူက်င္ေတာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ဥကၠဌရာထူးကို လက္ခံယူၿပီးသည္႕အခါမွ သူ၏အာဏာကို စစ္တပ္တြင္ အေၿခၿပဳလ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႕သည္။

ဆက္လက္ေဖၚၿပရန္..