Friday, December 7, 2007

ေပါလ္ကလီး


ေပါလ္ကလီး(Paul Klee)သည္ ဆြစ္လူမ်ိဳး ပန္ခ်ီ အႏုပညာ သမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္ကာ သူ၏ သိမ္ေမြ႕ၿပီး ရီစရာ ေကာင္းေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ အိပ္မက္မ်ား၊ သံစဥ္ ေတးဂီတမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား အေပၚတြင္ စိတ္ထင္ေရာင္ထင္မွားမႈမ်ားၿဖင္႕ တည္ေဆာက္ထားေလ႕ရွိကာ အဘယ္ကဲ႕သို႕ေသာ ပန္ခ်ီးပံုစံမ်ိဳးလဲဟု ဆံုးၿဖတ္ရ ခက္ေလသည္။ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈-ရက္တြင္ ေမြးဖြားကာ၊ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉-ရက္တြင္ ေသဆံုးခဲ႕သည္။ သူ၏ အလြန္ေသးငယ္ အႏုစိတ္ ခ်ယ္မႈန္းမႈမ်ား၊ ေရေဆး ႏွင္႕ ပံုလက္ရာမ်ားသည္ ကနဦး ပံုၾကမ္း ပန္ခ်ီပံုစံ(Primitive art)၊ သရုပ္လြန္ပန္ခ်ီပံုစံ (surrealism)၊ cubism ႏွင္႕ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အႏုပညာ(children's art) မ်ား ေရာေမႊထားသည္ဟု ထင္ၿမင္ ယူဆရေပမည္။

1914Read and White Domes

သူ၏ မိသားစုသည္လည္း အႏုပညာ အေပၚ စိတ္၀င္စားကာ ထိုေခတ္ ထိုအခါက ေပါလ္ကလီး ၏ မိဘမ်ား လုပ္ေသာ အလုပ္သည္ အလြန္ ထူးဆန္းေပလိမ္႕မည္။ သူ၏ မိခင္သည္ စႏၵရားတီး သင္ၾကားၿပသသည္႕ အလုပ္ၿဖင္႕ မိသားစုကို ေထာက္ပံကာ သူ၏ ဖခင္သည္ အိမ္အလုပ္မ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္အလုပ္၊ အိမ္သန္႕ရွင္းေရးအလုပ္ မ်ားအၿပင္ ပံုဆြဲေလ႕ ရွိသည္။ အဖြားလုပ္သူ က ေပါလ္ကလီးအား ပန္ခ်ီဆြဲၿခင္းကို သင္ၾကားေပးခဲ႕သည္။ သူ႕သည္ တေယာကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ထိုးႏုိင္လ်က္ ေတးဂီတၿဖင္႕ အသက္ေမြး ၀မ္ေက်ာင္းၿပဳမည္ဟု စဥ္းစားခဲ႕သည္။ ထို႕အၿပင္ ထိုေခတ္က Bern သံစံုတီ၀ိုင္းတြင္လည္း မၾကာခဏ ဆိုသလို ပါ၀င္ တီးခတ္ခဲ႕သည္။ သုိ႕ရာတြင္ သူ၏ ကြ်မ္းက်င္ အႏုစိတ္ေသာ ရႈ႕ေမ်ာ္ခင္း ပံု ေရးဆြဲႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင္႕ သူ၏ မိဘမ်ားက ပန္ခ်ီအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ္႕မည္ဟု ထင္ၿမင္ခဲ႕သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတးဂီတအစား တြန္႕ဆုတ္ တြန္႕ဆုတ္ၿဖင္႕ ပန္ခ်ီပညာကို သင္ယူခဲ႕ရသည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၉၀၀-ခုႏွစ္တြင္ ၿမဴနစ္ အကယ္ဒမီေက်ာင္းသို႕ တက္ေရာက္ကာ ၁၉၀၁-၁၉၀၂-ခုႏွစ္ အီတလီသို႕ အလည္အပတ္သြားစဥ္ အေစာဆံုး ခရစ္ယာန္ အႏုပညာမ်ား(Early Christian Art) ႏွင္႕ ေရွးေဟာင္ ဘင္႕ဇ(န္)တင္း (Byzantine art) အႏုပညာအေပၚ စိတ္ပါ ၀င္စားခဲ႕သည္။
Remembrance of a GardenSouthern (Tunisian) Gardens

သူသည္ ေရေဆးပညာရွင္၊ အၿခား ၀တၳဳမ်က္ႏွာၿပင္မ်ား အေပၚတြင္ ေရးသူလည္း ၿဖစ္ကာ ေမာ္ဒန္ အႏုပညာ မ်ိဳးေစ႕ခ်သူမ်ားထဲမွ တစ္ေယာက္ အပါအ၀င္လည္း ၿဖစ္ေပသည္။ မည္သည္႕ အႏုပညာ အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ပါ၀င္ၿခင္းမရွိပဲ၊ သူ၏ ပန္ခ်ီးကားမ်ားသည္ စိတ္ကူးဥာဏ္ ကြန္႕ၿမဴးၿခင္းမ်ား၊ အိပ္မက္မ်ား၊ သရုပ္လြန္ ပံု၀တၳဳမ်ား ၿဖင္႕ ဖန္တီးထားေလ႕ရွိသည္။သူ၏ အေစာဆံုးလက္ရာမ်ားသည္ ခဲၿဖင္႕ ေရးဆြဲေသာ ရႈ႕ေမွ်ာ္ခင္း ေတာင္ကုန္း ပံုစံမ်ား ၿဖစ္ကာ Impressionism ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိေနခဲ႕သည္။

Dream CityThe Golden Fish

ထိုစဥ္အခါ က Transcendentalism အယူအဆသည္ လည္း လြမ္းမိုးခဲ႕သည္။ Transcendentalism ဆိုသည္မွာ ၁၉၁၀ ခုႏွစ္၀န္က်င္ေလာက္က Der Blaue Reiter (The Blue Rider) ကဲ႕သို႕ေသာ အုပ္စုကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ေသာ Expressionist ပန္ခ်ီပညာရွင္မ်ားက ေယဘုယ သေဘာအားၿဖင္႕ စိတ္၀င္စားေသာ အေတြးအေခၚ ပံုစံတရပ္ၿဖစ္ပါသည္။ ေဘာင္းေဟာက္စ္ (Bauhaus) မွ အေတြးအၿမင္ ႏွင္႕ က်င္႕သံုးမႈတို႕၏ အတြင္းက်က် ေတြးေခၚပံုမ်ိဳးတို႕လည္းၿဖစ္ကာ အယူအဆထက္ အမွန္တရာအား ထပ္မွန္၍ ဆြဲဆန္႕ မရႏိုင္ေတာ႕သည္႕ ပံုစံမ်ိဳးၿဖစ္သည္။ ေဘာင္းေဟာက္စ္ ဆိုသည္မွာ ထိုေခတ္ ထိုအခါက လူအမ်ားအားလံုးက Expressionism အယူအဆ ေနာက္သို႕ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနၾကသည္ကို ဆန္႕က်င္သည္႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုမ်ိဳးကို ကိုယ္စားၿပဳသည္႕ ဂ်ာမနီမွ လက္မႈပညာ ႏွင္႕ အႏုပညာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေက်ာင္းၿဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းကို Walter Gropius က ထူေထာင္ခဲ႕ၿပီး၊ ဂ်ာမန္ ဘာသာ စကားအရ တည္ေဆာက္ရန္ ႏွင္႕ အိမ္ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရႏွစ္ကို ေပါင္းစပ္ကာ ေဘာင္းေဟာက္စ္ ဟု ေခၚတြင္ခဲ႕သည္။ ထိုေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ Walter Gropius ကိုယ္တိုင္သည္ အေဆာက္အဦး ပံုစံမ်ား ေရးဆြဲသူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ကာ၊ ေက်ာင္းနာမည္သည္လည္း အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ဟု ေပးထားေသာ္လည္း ထိုေက်ာင္း စတင္တည္ေထာင္ၿပီးသည္႕ အခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာသည္ အထိ ထိုေက်ာင္းတြင္ အေဆာက္အဦးပံုစံေရးဆြဲသည္႕ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ႒ာနမရွိခဲ႕ပါ။ ယေန႕ေခတ္ အေဆာက္အဦး ပံုစံမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပံုမ်ား သည္ ေဘာင္းေဟာက္စ္ ေက်ာင္းမွ ေရးဆြဲေလ႕ရွိေသာ အေဆာက္အဦး ပံုစံ မ်ား၏ အေငြ႕အသက္မ်ား သက္ေရာက္ေနေလ႕ရွိသည္။

Ancient Sound, Abstract on BlackHighway and Byways

Kandinsky သည္ ေဘာင္းေဟာက္စ္ တြင္ ေက်ာင္းဆရာၿဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဆြစ္ လူမ်ိဳး ေပါလ္ကလီး သည္လည္း ထို ေက်ာင္းမွာပင္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနသည္။ ကလီး ကိုယ္တိုင္သည္ Theosophist မဟုတ္ေပမယ္႕ Kandinsky ကဲ႕သို႕ ဂ်ာမနီတြင္ ေလာကနိယာမ သေဘာတရားမ်ားကို စံထားေရးဆြဲၾကေလ႕ရွိသည္႕ ပန္ခ်ီမူကိုု စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ႏွစ္ၿမဳတ္ထားကာ ပန္ခ်ီဆြဲ ေနေလသူၿဖစ္ေလသည္။ ထိုစဥ္ အခါက ေဘာင္းေဟာက္စ္ ေက်ာင္းတြင္ ကလီး သည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားပိုခ် ေနခ်ိန္တြင္ ေရးသားခဲ႕ေသာ "The Thinking Eye" စာအုပ္သည္ သူ၏ ေလာကနိယာမတရား ဘာသာရပ္အေပၚတြင္ ရူးသြတ္ စြဲလန္းေနသည္႕ ကာလာ အပိုင္းအၿခား ကို သရုပ္ေဖၚထားေလသည္။ ထုိစာအုပ္သည္ ရွိခဲ႕သမွ် နည္းစနစ္က်နလွေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ထဲမွ အလြန္တရာ အေသးစိတ္လြန္းလွေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္ၿဖစ္ကာ Kandinsky ႏွင္႕ အၿပိဳင္ ၀ိညာဥ္အေၿခအေနေလာက မ်ားကို ေဖၚက်ဳးလ်က္ ၄င္းတို႕ကို မ်က္ေစ႕ၿဖင္႕ၾကည္႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ အႏုပညာ ယူဆခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ကလီး သည္ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးအား စံနမူနာ ပံုစံ တစ္ခု အၿဖစ္ ၾကည္႕ေလ႕ရွိကာ ကမၻာၾကီးသည္ ေနစၾကာ၀ဠာ အခ်ိန္ဖန္တီးမႈအရ ေရႊ႕လ်ားေနရေသာ စက္ယႏၱရားဆန္ဆန္ ၀ိညာဥ္ေလာက အမွန္တရားကို သရုပ္ၿပသည္႕ ဆြစ္ဘုရားသခင္ ဟုၿမင္ထားသည္။
Ad Parnassum

Ad Parnassum (detail)Legend of the Nile

သူ၏ ကေလးငယ္ကဲ႕သို႕ စိတ္ကူယဥ္ဆန္ၿခင္းမ်ားမွာ အကယ္၍ ကမၻာၾကီးသည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ဟု မရွိခဲ႕ဘူး ဆိုလွ်င္ ၄င္းကို အလြတ္လပ္ဆံုးေသာ စိတ္ကူးဥာဏ္ပညာၿဖင္႕ ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္သည္ဟု ဆိုကာ သူကိုယ္တိုင္လည္း ထိုကဲ႕သို႕ ၿပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ Kandinsky ကဲ႕သို႕ပင္ ကလီး သည္ အရုိးရွင္းဆံုးေသာ ကနဦးမွ ပံုစံမ်ားကို တန္ဖိုးထားခဲ႕သည္။ အထူးသၿဖင္႕ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အႏုပညာကို တန္ဖိုးထားသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အတြင္းစိတ္သ႑ာန္ လြတ္လပ္မႈၿဖင္႕ သေကၤတ မ်ားဖန္တီးႏိုင္မႈကို အားက်ေလ႕ရွိကာ ကေလးမ်ား၏ အၿပစ္ကင္းစင္မႈႏွင္႕ အႏုပညာဖန္တီးမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေလးစားေလ႕ရွိသည္။"စာဖတ္သူမ်ား မရီပါႏွင္႕၊ ကေလးမ်ားမွာ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈ အရည္းအခ်င္းရွိပါသည္။ သူတို႕မွာ ဥာဏ္ပညာ အေၿမာ္အၿမင္မ်ား ရွိေနပါသည္။ သူတို႕ဟာ အကူအညီကင္းမဲ႕ေလ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ အတြက္ နမူနာထား ေလ႕လာစရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေၿပာၿပေနေလ ၿဖစ္သည္" ဟု သူ၏ "In his desire to paint" ထဲတြင္ ေရးထားခဲ႕သည္။ ထို႕အၿပင္ "အသစ္ေမြးဖြားလာသည္႕ ကေလးငယ္မ်ား ၿဖစ္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ ဥေရာပအေၾကာင္း လံုး၀ဥသံု မသိၾကေသးပါ" ဟုလည္း ေရးသားခဲ႕သည္႕ အတြက္ ကလီး သည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဥေရာပတိုက္သား လူမ်ိဳးပံုစံ ၿဖစ္ေလသည္။ သူ၏ ပန္ခ်ီကားမ်ားသည္ မ်ားၿပားလွေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ား၊ ေအာင္ပြဲရ ဒိုင္းဆုေသးေသးေလးမ်ားကို ယူေဆာင္လာၿခင္း၊ ရုကၡေဗဓ၊ နကၡေဗဓ၊ ရူပေဗဓ၊ စိတၱေဗဓ ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားမွ အမွတ္အသားမ်ား ပါ၀င္ေလ႕ရွိသည္။ ေတးဂီတသည္လည္း သူအေပၚတြင္ ေတာ္ေတာ္လႊမ္းမိုးခဲ႕ေလ ေသးသည္။ သူသည္ ၁၈-ရာစုအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ႕သည္႕ ပန္ခ်ီးပံုစံ တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေသာ တည္ရွိေနသည္႕ ၀တၳဳကို အၿခားအရာမ်ားၿဖင္႕ေပါင္းစပ္ထားသည္႕ပံုစံကို ႏွစ္သက္ေလ႕ရွိကာ ထိုပံုစံမ်ိဳးကို အေရာင္မ်ားႏွင္႕အေရာင္ဂုဏ္သတၱိမ်ား ၿဖာထြက္သြားၿခင္း၊ ထိုအေရာင္မ်ား အဖန္တလဲလဲ ထပ္မံ ဖန္တီးၿခင္း၊ ထိုဖန္တီးၿခင္းၿဖင္႕ အေရာင္မ်ား ေၿပာင္းလဲသြားသည္႕ ပံုစံမ်ားအသြင္သို႕ တိုက္ရုိက္ေၿပာင္းလဲ ယူႏိုင္လိမ္႕မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ႕သည္။ သူ၏ ပန္ခ်ီကားမ်ားသည္ အေရာင္ကာလာမ်ား ဆင္႕ကဲဆင္႕ကဲ ထပ္ဆင္႕ထားပံု၊ အေရာင္ကားခ်ပ္မ်ား ယပ္ေတာင္သ႑ာန္ ၿဖန္႕က်က္ထားပံု၊ အေရာင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အစရွိသည္ၿဖင္႕ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို သက္ၿငိမ္သေဘာ ရရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းထားေလ႕ရွိသည္။ ေသာတအာရုံမ်ားကို စကၡဳအာရုံ မ်ား အသြင္ၿဖင္႕ ရႏိုင္ေစရန္၊ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပြင္႕အာလာသည္႕ ၿမင္ကြင္းမ်ား၊ အဖန္တလဲလဲ ထပ္မံၿဖစ္ၿခင္း၊ သဘာ၀တရား၏ အပင္၊ အပြင္႕တို႕ ၏ ပြင္႕အား အသြင္ေၿပာင္းၿခင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ ေရးဆြဲေလ႕ရွိသည္။ သူတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်စ္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားရွိကာ သဘာ၀ကို ေသခ်ာခံစားၿပီးမွ ပံုေဖၚေလ႕ရွိသည္။

Southern GardensPark of Idols

ကလီး ၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္တြင္ ပံုသ႑ာန္မ်ား၊ ကိုယ္စားၿပဳသည္႕ သေကၤတမ်ားကို ရွာေဖြခဲ႕ကာ၊ ထိုအရာမ်ားက သူ ၀ိညာဥ္ပံုရိပ္ေယာင္မ်ားအား ၿမင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ ႏိုင္လိမ္႕မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ႕သည္။ သူသည္ အႏုပညာႏွင္႕ စာေရးသားၿခင္းၾကားတြင္ ထူးၿခားစြာ ၿခားနားၿခင္းကို ေရွာင္ရွားလ်က္၊ သူ၏ ပန္ခ်ီကား အမ်ားစုသည္ စာေရးသားသည္ ပံုစံမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္ေနတတ္သည္။ သူ၏ ပန္ခ်ီကားမ်ားတြင္ သေကၤတမ်ား၊ မွ်ားပံုစံမ်ား၊ ေပါေလာေမ်ာေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ မွားေနေသာ လမ္းၿပအညႊန္းမ်ား၊ စကားဆက္ စာလံုးမ်ား၊ ေတဂီတ သေကၤတမ်ား၊ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၏ ပံုစံမ်ား၊ သစ္ရြက္မ်ား၏ ရြက္လႊာေၾကာမ်ားမွ အစ တူနီရွား(Tunisia) ဆည္ေရေၿမာင္း ပံုစံမ်ား အထိ ပါ၀င္သည္။ ထိုၿပင္ သူ႕ပန္ခ်ီကားမ်ားသည္ ခံစားခ်က္ တစ္ခုခုေပးရန္အတြက္ ၾကိဳးစားေရးဆြဲထားသည္႕ ပံုစံမဟုတ္ပဲ၊ ၄င္း၏ ပန္ခ်ီကား ကိုယ္၌ ရွင္းလင္းေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုရိပ္ ေပၚေနေလ႕ရွိသည္။
Death and Fire

Insula Dulcamara

အကယ္၍ ကလီး သည္ အၿခားပန္ခ်ီးနည္းစနစ္ပံုစံခ်ေပးသူမ်ားကဲ႕သို႕ မဟုတ္ခဲ႕လွ်င္ ေတာင္မွ သူသည္ သူ၏မူကို ခ်ေပးႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေနအံုးမည္သာ။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပန္ခ်ီအရြယ္အစားမ်ားကို ေရးဆြဲသူတစ္ေယာက္ကဲ႕သို႕ သဘာ၀၏ ေၿပာင္းလဲ တိုက္စားမႈမ်ားကို တိက်ေသာရႈ႕ေထာင္႕မွေန၍ ပံုေဖၚခ်င္သူတစ္ေယာက္ လည္းၿဖစ္သည္။ သဘာ၀ႏွင္႕ နီးစပ္သြားၿခင္း မဟုတ္ပဲ သဘာ၀တရားကို တရႈိက္မက္မက္ အာရုံၿဖင္႕ ေစာင္႕ၾကည္႕ေနတတ္သည္႕ သေဘာၿဖစ္သည္။ အနီးအေ၀း သေဘာတရားေပၚ ၿပန္ထန္ေသာစိတ္ကူးဆန္းသစ္မႈ၊ အႏုစိတ္ ခ်ယ္မႈန္းမႈမ်ား ႏွင္႕ ေနစၾကာ၀ဠာ၏ ၿမင္ကြင္းက်ယ္ရႈေထာင္႕မ်ားကို လက္ခံေရးဆြဲေလ႕ရွိေသာ သူေပတည္း။ တဖက္တြင္ လႏွင္႕ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ထင္းရႈးပင္စည္ မည္းမည္းေထာင္ေထာင္မ်ား၊ ပင္လယ္ၿပင္ကဲသို႕ မ်က္ႏွာၿပင္ ေရာင္ၿပန္ဟတ္ေနတတ္သည္႕ ပံုရိပ္မ်ားကို တစ္ခုအေပၚ တစ္ခုထပ္လ်က္ ရွိတတ္ကာ အၿခားတဖက္တြင္ အလြန္ၿမင္႕မားေသာ အႏုစိတ္အေရာင္သိပ္သည္းမႈမ်ား၊ အနီးကပ္ ဓာတ္ပံုပညာမ်ားၿဖင္႕သာဖန္တီးႏိုင္ေသာ ပံုရိပ္အုပ္စု ေသးေသးကေလးမ်ားကို တီထြင္ေရးဆြဲထားေလ႕ရွိသည္။ ကလီး ၏ သစ္ပင္မ်ားကို ၿပန္ေၿပာင္း အေရာင္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ထိုစဥ္အခါက တခ်ိန္တည္းလိုလိုပင္ ဂ်ာမန္သိပၸံဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ား ဖန္တီးေနေသာ ေသးငယ္ေသာ ေရမႊားပင္ေလးမ်ား၊ သစ္ေစ႕မ်ား၊ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေရညိွေမွာ္ရုံ တို႕၏ ပံုရိပ္မ်ားၿဖင္႕ သိသိသာသာ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။
Captive

Embrace

RefugeRising Sun
ပထမကမၻာစစ္၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အိမ္မက္ဆိုး မ်ားၾကားတြင္ ထာ၀ရ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ားအေၾကာင္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ကာ ရုန္းကန္းလႈပ္ရွားေနၾကရေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၏ သေကၤတၿပရုပ္ ကို အႏုပညာအၿဖစ္ ၿပန္လည္ၿပသဖို႕ ၾကိဳးစားခဲ႕သူ ပါပဲေလ။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း