Wednesday, January 9, 2008

ဒီမိုကေရစီ ႏွင္႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း


အမွန္တကယ္ေတာ႕ လက္ရွိအေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္းေရးမလို႕ပဲ။ သို႕ေပမယ္႕ စာက ပ်ိဳးရင္း ပ်ိဳးရင္းနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆံုးမွာ စတိေလးေလာက္ပဲ ထည္႕လိုက္ေတာ႕တယ္။ ေနာက္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာလည္း နယ္ႏွစ္နယ္ပဲ ၿပီးေသးတာဆိုေတာ႕ အနာဂတ္အေၿဖက ရင္ခုန္စရာေပါ႕။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ေခတ္ဦးကာလမွ စတင္၍ လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု စတင္ ၿဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင္႕ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ၏ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ရႈ႕ၿမင္ေတြးေခၚပံု အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြဲၿပားၿခားနားၾကေလသည္။ ေရွးေခတ္က လူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဆန္စားခ်င္ေသာ လူရွိမည္။ ဂ်ံဳစားခ်င္ေသာ လူလည္းရွိမည္။ အမဲလိုက္သည္႕အခါ ရသည္႕ ေဝစုထက္ ပိုလိုခ်င္သူရွိမည္။ အမ်ားနည္းတူ အမဲ မလိုက္ပဲ အေခ်ာင္ ေဝစုလိုခ်င္သူလည္းရွိမည္။

ဤသည္ကား လူရယ္လို႕ ၿဖစ္လာခ်ိန္ကစ၍ တည္ရွိေနေသာ အတၱပင္ၿဖစ္ေခ်သည္။ ယေန႕ လူေဘာင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း အလားတူ ဆႏၵ အတၱမ်ားၿဖင္႕ လူမ်ားရွိေနၾကသည္မွာ မလြဲပင္။ ထိုအခါ ထိုကဲ႕သို႕ေသာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ အၿမင္အယူဝါဒကြဲၿပားၿခားနားခ်က္မ်ား၊ လိုအင္မ်ားအား ဟန္ခ်က္ညီညီ ၿဖည္႕ဆည္းကာ တည္တံခိုင္ၿမဲ သမာသမတ္က်ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုၿဖစ္တည္ဖို႕အတြက္ လူအမ်ားစုက သေဘာတူတင္ေၿမွာက္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ လူအမ်ားစုက ညီတူမွ်တူခ်မွတ္ေရးဆြဲေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အေၿခခံမူမ်ားၿဖင္႕ တည္ေဆာက္ၾကရပါသည္။

သို႕တည္းမဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ၿခင္းစီတို႕၏ ၿဖစ္ခ်င္သည္႕ ဆႏၵအေထြေထြ လိုအင္မ်ားအား တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးေၿပာေန၊ လုပ္ေနပါက ဤလူအဖြဲ႕အစည္းသည္ လည္း ေပၚေပါက္လာစရာအေၾကာင္းမရွိ။ လူတိုင္း မိမိတို႕ ထင္သလို ထင္ရာစိုင္းကာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဘ၀လံုၿခံဳမႈတို႕သည္လည္း ၿဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေတာ႕ေပ။

လူတိုင္းတြင္ ၿဖစ္ခ်င္သည္႕ လိုအင္ဆႏၵေပါင္းေၿမာက္ၿမားစြာအနက္မွာ အေၿခခံ အက်ဆံုးေသာ လူတိုင္းအတြက္ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆြဲထုပ္ရလိမ္႕မည္။ ၄င္းကို အေၿခခံလူ႕အခြင္႕အေရးဟု (Basic Human Right) လည္း ေခၚဆိုၾကသည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေအာက္တြင္ ေမြးဖြားၾကီးၿပင္းလာပါက သူသည္ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ေရး၊ က်န္းမာစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရး တို႕ရွိကာ ထိုအေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ၿပည္႕စံုစြာ ၿဖင္႕ ေနထိုင္ အသက္ရွင္မွ ထိုလူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အသက္ရွင္ေနထိုင္သင္႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုၿဖစ္ေပလိမ္႕မည္။

လူရယ္လို႕ ၿဖစ္လာသည္႕ အခါတြင္ လူသည္ ေနထိုင္စရာ အမိုးအကာတို႕ၿဖင္႕ လံုၿခံဳေသာ နားခိုစရာ အိမ္ရွိရမည္။ ကိုယ္ခႏၶာအသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနေရးအတြက္ အဟာရၿပည္႕၀သည္႕ အစားအစာမ်ား ၿဖည္႕တင္းႏိုင္စြမ္းေသာ အခြင္႕အလမ္းမ်ားလည္း ရွိရမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေနထိုင္ရသည္႕အားေလ်ာ္စြာ ကိုယ္႕က်င္႕တရားေကာင္းမြန္ေသာ လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာေစရန္ ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ကို ေဝဖန္ပိုင္းၿခားႏိုင္ရန္ေသာ ပညာသင္ၾကားေရး၊ ဘာသာေရးက သင္ၾကားၿပသမႈတို႕ကို လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင္႕ အစရွိသည္ၿဖင္႕ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခြင္႕အေရးမ်ားလည္း ရွိရမည္။

လူသည္ ဦးေႏွာက္ အသိညဏ္၊ ခံစားခ်က္ ႏွလံုးသားႏွင္႕ ေပါင္းစပ္ထားေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္သည္။ ေနရာေဒသ ရာသီဥတု ကြဲၿပားၿခားနားသြားၾက၍သာ အသားအေရာင္ ရုပ္ဆင္းအဂၤါမ်ား လူမ်ိဳးမ်ား အသြင္ၿဖင္႕ကြဲၿပားၿခားနားသြားၾကရသည္သာ။ မည္သည္႕လူမ်ိဳးက ေကာင္းသည္ သာသည္၊ မည္သည္႕လူမ်ားက နိမ္႕ပါးသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ လူသည္ လူပဲၿဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ အားလံုးအတူတူၿဖစ္သည္။

ဤတြင္ ေမးစရာတစ္ခုရွိပါသည္။ ေကာင္းၿပီ လူဆိုသည္မွာ အားလံုး တူညီၾကသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ဘာအတြက္ေၾကာင္႕ အေနာက္တိုင္းမွ လူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းၿပည္မ်ားမွ လူမ်ားသည္ အၿခားလူမ်ားကို ၾကီးစိုးေနၾကရသနည္း။ တနည္းအားၿဖင္႕ ထိုႏိုင္ငံမွ လူမ်ား အားလံုးနည္းပါးမွ်သည္ ေကာင္းေပ႕ဆိုသည္ သဘာ၀ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို သံုးစြဲၾကရၿပီး ဒီမိုကေရမဲ႕ေသာ တိုင္းၿပည္မ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတ ငတ္သူကငတ္၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကသူမ်ားက က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာၾကရကာ ဘာေၾကာင္႕လူတန္းစား အလြန္အမင္း ကြာၿခားေနၾကရသနည္း။

ရွင္းပါသည္။ လူတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစမ်ား၊ ခြန္အားမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ ထိုကဲ႕သို႕ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ၿခင္းစီ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ားကို အတိုင္းအဆမရွိ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းသည္ တိုးတက္ေၿပာင္းလဲသြားမည္သာ။ ထိုကဲ႕သို႕ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင္႕မ်ား ရွိၿခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ပိုင္ႏိုင္ခြင္႕ရွိၿခင္းသည္ ဒီမိုကေနစီစနစ္၏ အေၿခခံ အေၾကာင္းတရားပင္ၿဖစ္ေခ်သည္။

ထိုကဲ႕သို႕ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေၿခခံထားၿခင္းၿဖင္႕ လူတိုင္းသည္ မိမိတို႕၏ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဦေဆာင္မည္႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ထက္ၿမက္ေသာ အသိပညာ ညဏ္ၿဖင္႕ ေဝဖန္သံုးသတ္ကာ မည္သူကၿဖင္႕ မည္သည္႕တာဝန္ယူကာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ၿပဳလုပ္သင္႕သည္ဟု အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၾကရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာလည္း လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစာမႈကို ခံယူလ်က္ မိမိဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကေသာ လူမ်ား၊ မိမိ ဦးေဆာင္ေနရေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရပါသည္။ တနည္းအားၿဖင္႕ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ေၾကပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္ေပါ႕။

တုိင္းၿပည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ အေနၿဖင္႕ အထက္တြင္ ေဖၚၿပထားသည္႕ အေၿခခံ လူ႕အခြင္႕အေရးမ်ားကို ပထမဦးစြာ ၿပည္႕စံုၾကြယ္ဝေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ လူအဖြဲ႕အစည္း သို႕မဟုတ္ တိုင္းၿပည္ တစ္ၿပည္တြင္ အေၿခခံ လူ႕အခြင္႕အေရးမ်ား မရွိပဲ ဆင္းရဲမြဲေတကာ ခြ်တ္ၿခံဳက်ေနေသာ လူတစ္ေယာက္၊ မိသားစု တစ္စု က်န္ရွိေနေသးသမွ် ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေသာ အရည္အခ်င္းမရွိေၾကာင္းကို ၿပသေနသည္။

လူအမ်ားကို သမာသမတ္က်စြာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ၿပဳႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိသူကို မွ ေခါင္းေဆာင္ဟု ေခၚၾကသည္။ ဆင္းရဲေနေသာ လူတစ္ေယာက္ သို႕မဟုတ္ စားစရာမရွိေသာ မိသားစု တစ္စုကို ၾကည္႕ကာ ငါႏွင္႕ မဆိုင္ဘူး၊ ငါ႕အုပ္ခ်ဳပ္တာ ႏိုင္ငံ ယႏၱာရားၾကီး တစ္ခု လည္ပတ္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ၊ ခ်မ္းသာတဲ႕ လူတန္းစားေတြ ရွိတာပဲ။ ဆင္းရဲၾကတယ္ဆိုတာ ထိုသူေတြ မၾကိဳးစားလို႕၊ ဘ၀ေပး ကုသိုလ္ကံ မေကာင္းလို႕ဟု ဆင္ေၿခေပးသူသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းပညာမတတ္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူေပတည္း။

ေခါင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူသည္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းပရိယာယ္၊ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းဗ်ဳဟာမ်ား သံုးလ်က္ အလုပ္မလုပ္ ပ်င္းရိသူမ်ားကို အလုပ္ၾကိဳးစား၍ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလာေအာင္၊ အက်င္႕စာရိတၱပ်က္ၿပား၍ စရိုက္ဆိုးသြမ္းမ်ားကို လိမၼာယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕လာေအာင္၊ ေထာက္ပံ႕ေပးၿခင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ ခန္႕ခြဲ႕ၿခင္းၿဖင္႕ တိုင္းၿပည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေပးရသည္။

အကယ္၍ ထိုကဲ႕သို႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ အရည္ အခ်င္း မရွိလွ်င္ အရည္ အခ်င္းရွိသူကို လူမ်ားက ရွာေဖြကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ရေပလိမ္႕မည္။ တကယ္ေတာ႕လည္း အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႕သည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ၿပဳကာ အလိုလို ေပၚထြက္လာၾကစၿမဲပင္။ ထိုကဲသို႕ေသာေခါင္းေဆာင္တို႕အား ရွာေဖြ စရာကိုပင္ မလိုေခ်။

မိမိ စိတ္တိုင္းက် ဆံုးၿဖတ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚ ေခါင္းေသးေသးေလး တစ္ခုတည္းၿဖင္႕ ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္ေနပါက အမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနေပလိမ္႕မည္။ ထိုကဲ႕သို႕ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္ကို လိုက္ရသူမ်ားမွာလည္း လမ္းမွားသို႕ ေရာက္မွာ မလြဲပင္။

ယေန႕သည္ မေန႕ကႏွင္႕ မတူေခ်။ ေၿပာင္းလဲေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈ စနစ္တို႕ႏွင္႕ ေလ်ာ္ကန္သင္႕ၿမတ္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေၿပာင္းအလဲမ်ား ကို လူတိုင္း အလိုရွိၾကသည္မွာ မလြဲပင္။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ယေန႕ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႕ ေလ်ာ္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င္႕သံုးလ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေနစီ စနစ္ၿဖစ္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ကို မိမိစိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင္႕မ်ား ရွိၾကေလသည္။ ဤသည္မွာ သမာသမတ္က်သည္။ ေခါင္ေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္သည္မွာ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႕ ေရြးခ်ယ္မွ သမာသမတ္က်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈၿဖစ္ေပလိမ္႕မည္။ အရည္အခ်င္းၿပည္႕ဝကာ စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း ေရြးထုတ္ႏိုင္ေပသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ သိသိသာသာ ႏိုင္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္ေနသည္။ လက္ရွိသမတ ေဂ်ာ႕ဘြတ္ရွိ၏ မေအာင္ၿမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အေမရိကန္ႏိုင္ငံအား အၾကီးအက်ယ္ နာမည္ပ်က္ေစခဲ႕ကာ ဒီမိုကရက္မ်ား၏ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ နာမည္မၾကီးေသာ အီရတ္စစ္ဆင္ေရးတြင္လည္း စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားက လက္ညိဳးထိုး ေထာက္ၿပစရာ ၿဖစ္ခဲ႕ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ၿပည္သူ ၿပည္သားတို႕အတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈကို ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္စြမ္းေသာ အခြင္႕အလမ္းကို ရရွိေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရသည္ ဤတြင္ အဆံုး အၿဖတ္ေပးပါေတာ႕သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတို႕အတြက္ အလြန္ေတာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြက္လာေလၿပီ။ ထူးၿခားသည္မွာ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ စိတ္တိုင္းက် မိမိတို႕ ယံုၾကည္ အားထားရာ ေခါင္ေဆာင္ကို ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း