Friday, July 18, 2008

စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း ႏွင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၃)


ေမာင္ဘေကာင္း စာေရးရင္ အေၾကာင္းအရာေတြက တစ္ခုႏွင္႕ တစ္ခု အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ ဆက္စပ္ယူရတယ္လို႕ ေၿပာၾကမွာပဲ။ေၿပာစရာ အေရးကလည္း ရွိေနၿပီကိုး။ နဂိုအခံကလည္း ေခါင္းခ်ရာ အိမ္ၿဖစ္တဲ႕ လူမ်ိဳးဆိုေတာ႕ အာရုံကလည္း လူနဲ႕အတူ လြင္႕လြင္႕နဲ႕ပါပဲ။

ဒီဟာကေတာ႕ ၿပီးခဲ႕တဲ႕ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတုန္းက ေရးခဲ႕တာကို ဆက္ေရးလိုက္တာပါ။
-----------------------------------------------------------------------------------
Project Charter တြင္ ပေရာဂ်က္ အေၾကာင္းအရာ ကို အတိုခ်ဳပ္ ေဖာ္ၿပထားၿပီး၊ ပေရာဂ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သူက ပေရာဂ်က္ၾကီးတစ္ခုလံုးကို ေငြေၾကးအင္အားၿဖင္႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသနည္း။ တနည္အားၿဖင္႕ ပေရာဂ်က္ စပြန္စာ(Sponsor) ကၿဖင္႕ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါလို႕ ေဖၚၿပထားပါတယ္။

ထို႕အၿပင္ ပေရာဂ်က္ သည္ မည္သည္႕ေန႕တြင္ စၿပီး၊ မည္သည္႕ေနတြင္ အဆံုးသတ္ရမည္၊ ပေရာဂ်က္တြင္ မည္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကမည္ကို ေဖၚၿပထားရသည္။ ပေရာဂ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တိုးေတာင္းရွင္းလင္းဖို႕ လိုအပ္သည္။ ဝိဟာရကြဲ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြထြက္ေနေသာ ဖြင္႕ဆိုခ်က္မ်ား ေရွာင္ရွားရပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားမေအာင္ၿမင္ရသည္မွာ ရည္မွန္းခ်က္(Objective) ရွင္းလင္းမႈမရွိပဲ ရွိေနေသာေၾကာင္႕ၿဖစ္သည္။

ပေရာဂ်က္တစ္ခုတြင္ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ပါဝင္စြတ္ဖက္၍မရႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ အခက္အခဲေပၚလာသည္႕ အခါ၊ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာကိုယ္တိုင္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ေတာ႕သည္႕ အခါတြင္ PMO ကို အေၾကာင္းၾကား တင္ၿပရသည္။ PMO မွတဆင္႕ ပေရာဂ်က္ စပြန္စာ ဆီသုိ႕ တင္ၿပရကာ၊ အကယ္၍ ပေရာဂ်က္ စပြန္စာက ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ေပးမႈရပ္ဆိုင္းပါက ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုး ရပ္ဆိုင္းသည္ပင္။

ပေရာဂ်က္တြင္ မည္သူေတြက ပါဝင္ပတ္သက္မည္ကို ၿခံဳငံုစြာ သိထားဖို႕လိုအပ္သည္။ မည္သူကၿဖင္႕ ပေရာဂ်က္ကို ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာထိ လႊမ္းမိုးမည္နည္း။ ထိုလႊမ္းမိုးႏိုင္မည္႕သူမ်ားအား ပေရာဂ်က္ စတင္ခ်ိန္၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ နားလည္ထားဖို႕လိုအပ္သည္။

ထိုကဲ႕သို႕ အစပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ ပေရာဂ်က္အေပၚ လြမ္းမိုးသည္႕ ပမာဏ မ်ားမည္။ ၿပဳၿပင္တာေတြ၊ ေၿပာင္းလဲတာေတြမ်ား မည္။ သို႕ရာတြင္ ပေရာဂ်က္သည္ အခ်ိန္ႏွင္႕ တကြ တိုးတက္ လာသည္ႏွင္႕အမွ် ထိုလြမ္းမိုးမႈ ပမာဏ နည္းသြားဖို႕ လိုအပ္သည္။ ပေရာဂ်က္ ၿပီးဆံုးခါအနီးထိ ၿပင္ဆင္တာေတြ၊ ေၿပာင္းလဲတာေတြ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနေသးလွ်င္ ေရးဆြဲထားသည္႕ ပေရာဂ်က္ အစီအစဥ္ ကို ထိခိုက္ေပလိမ္႕မည္။

Preliminary Project Scope Statement ကို ေရးသားၿပင္ဆင္သည္တြင္ ပေရာဂ်က္တြင္ မည္သည္တို႕ကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္လုပ္ရမည္၊ မည္သည္႕ အတိုင္းအတာထိေအာင္ သိုတည္းမဟုတ္ မည္သည္႕အတိုင္းအတာထိသာ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္သည္႕ နည္းလမ္း ဆံုးၿဖတ္ခ်က္က ပေရာဂ်က္ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးေၿမာက္ေၾကာင္း ဆံုးၿဖတ္မည္ တို႕ကို္ အၾကမ္းဖ်င္း ထည္႕သြင္းေရးသားရပါသည္။

ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို ဘယ္လိုနည္းလမ္း နိႆယ်မ်ားၿဖင္႕ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အဘယ္ကဲ႕သို႕ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္မည္နည္းဟု ရွင္းလင္းၿပတ္သားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိရပါသည္။ စာေရးသူလုပ္ခဲ႕ေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ပံုနည္းလမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ဥပမာေပးရလ်င္

၂။ အစီအစဥ္ မ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ေရးဆြဲၿခင္း (Planning)

ပေရာဂ်က္ အစပ်ိဳးၿခင္း စတင္ၿပီးသည္ႏွင္႕ အစီအစဥ္မ်ားၿပဳလုပ္ေရးဆြဲၿခင္း Planning အဆင္႕သို႕ ကူေၿပာင္း ေရာက္ရွိပါသည္။ ထိုအဆင္႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕အရာသည္ ပေရာဂ်က္ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲၿခင္း(Develop Project Management Plan) ၿဖစ္သည္။
အစီအစဥ္မ်ား ၿပဳလုပ္ ေရဆြဲၿခင္းသည္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးအတြက္ အခရာၿဖစ္သလို႕၊ အစီအစဥ္မ်ား ၿပဳလုပ္ေရးဆြဲခ်ိန္သည္ အၿခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုၿပီး အခ်ိန္ယူရပါသည္။ ထိုသို႕ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အတြက္ အစပ်ိဳးၿခင္းအဆင္႕တြင္ ရရွိခဲ႕ေသာ Project Charter, Preliminary Project Scope Statement, Methodology မ်ားကို အသံုးၿပဳရပါသည္။

မည္သည္မ်ားကို အစီအစဥ္ၿပဳ ေရးွဆြဲ ရပါမည္နည္း။
၁။ ပေရာဂ်က္ အတိုင္းအဆပမာဏအား စီမံခန္႕ခြဲရန္ (Scope Planning)
၂။ ပေရာဂ်က္ အခ်ိန္ဇယားေရးွဆြဲရန္ (Schedule Development)
၃။ ကုန္က်မည္႕ စရိတ္ ေငြေၾကး ပမာဏအား စီမံခန္႕ခြဲ တြက္ခ်က္ရန္ (Cost Estimating and Budgeting)
၄။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိေစရန္ (Quality Planning)
၅။ လူမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း (Human Resource Planning)
၆။ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း (Communication Planning)
၇။ ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ ရွိေသာ၊ ေနာင္ၿဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေႏွာက္ အယွက္၊ အဖ်က္အဆီး မ်ားအား တင္ၾကိဳခန္႕မွန္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ (Risk Management Planning)
၈။ ၿပင္ပမွ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အကူအညီမ်ား၊ စီပြားေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္ မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲမႈ (Plan Purchases and Acquisition)
မ်ားကို ၿပဳလုပ္ရပါမည္။
အထက္ပါ ၿပဳလုပ္ရမည္႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသတ္ၿခင္းအားၿဖင္႕ အစီအစဥ္ မ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ေရးဆြဲၿခင္း အဆင္႕ ပေရာဂ်က္နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို အားလံုး ပါ၀င္ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

Project Management Plan သည္ Project တစ္ခုလံုး မၿပီးမခ်င္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္႕ ကာလအတြင္း အၿမဲတမ္း အသံုးခ်ေနရမည္႕ အစီအစဥ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ အစီအစဥ္ေကာင္းမွသာလ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ အရာမ်ား အံဝင္ခြင္က် သူ႕ေနရာ၊ သူ႕အခ်ိန္ကိုက္ႏွင္႕ ကြင္းဆက္မ်ားကဲ႕သို႕ အစီအစဥ္အတိုင္း အလုိက္သင္႕ လုပ္ေဆာင္သြားရုံပင္ ၿဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ညံ႕လ်င္ ေနာက္ပိုင္မႏိုင္ေသာ ၿပဇတ္တစ္ပုဒ္ ကရလို႕ လမ္းခုလပ္အလည္၌ ေတာင္မင္းမကယ္ႏိုင္၊ ေၿမာက္မင္းမကယ္ႏိုင္ ၿဖစ္ေခ်လိမ္႕မည္။

ပေရာဂ်က္၏ အတိုင္းအဆ ပမာဏကို ေသးငယ္ေသာ အတိုင္းအဆ လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ား အၿဖစ္သုိ႕ ခြဲၿခမ္း စိပ္ၿဖာပစ္လုိက္ပါ။ဤသည္ကို Break down structure ဟု ေခၚပါသည္။ ဥပမာ ဟင္းတပြဲခ်က္မည္ ဆိုပါက လိုက္အပ္သည္႕ ၾကက္သြန္ခြာရမည္႕ အလုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး လွီးရမည္႕ အလုပ္၊ ဆား၊ အခ်ိဳမႈန္႕ လိုအပ္သည္မ်ားကို အပိုင္းလုိက္ ခြဲၿခမ္းပစ္ကာ အလုပ္မ်ားကို ခြဲေဝ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ၾကက္သြန္ၿဖဴ ခြာသည္႕ အလုပ္ႏွင္႕ ဆီအပူေပးသည္႕ အလုပ္ အဆင္သင္႕ၿဖစ္ပါက ၾကက္သြန္ၿဖဴ ဆီသပ္သည္႕ အလုပ္ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္သင္႕ ၿဖစ္ပါလိမ္႕မည္။ ထိုမွတဆင္ ဆႏြင္းမႈန္႕ ထည္႕လ်င္ ဆီဝါ ရကာ၊ အေရာင္တင္မႈန္႕ထည္႕လ်င္ ဆီနီရပါသည္။

လိုအပ္သည္ကိုသာ လုပ္ပါ။ မလိုအပ္သည္ကို လုပ္ပါက အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းပါသည္။ ပေရာ႕ဂ်က္တိုင္းတြင္ အခ်ိန္၊ ေငြ ႏွင္႕ လုပ္အား တို႕သည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ခ်ိန္ဆ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနေလ႕ရွိသည္။

အခ်ိန္တိုတိုႏွင္႕ အလုပ္ၿပီးေၿမာက္လိုလ်င္ လုပ္အားမ်ားမ်ား ထည္႕ရမည္။ ထိုအခါ ေငြအင္အား ပိုသုံးရၿပီး လုပ္အားမ်ားမ်ားကို ငွားရမ္ အသံုးခ်ရေတာ႕မည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လုပ္အား တစ္ခုခု အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္ပါက က်န္သည္႕ အရာႏွစ္ခုကို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ခ်ိန္ဆ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေပးရပါမည္။

ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္းေလးမ်ား အၿဖစ္သို႕ ခြဲၿခမ္းၿပီးသည္ႏွင္႕ ထိုလုပ္ငန္းအသီးသီးအား ၿပီးေၿမာက္ ေအာင္ၿမင္ေအာင္ အခ်ိန္မည္မွ် ေပးရပါမည္နည္း။ဤအတြက္ လိုအပ္သည္႕ အခ်ိန္ပမာဏကို မည္သူက ဆံုးၿဖတ္ သတ္မွတ္ေပးရသနည္း။

ယခင္ မူလက လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ဘူးေသာ ဆင္တူရိုးမွား ပေရာဂ်က္ နမူနာမ်ား ရွိပါက ထိုစဥ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ဖူးေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားသည္ အသံုးဝင္ပါလိမ္႕မည္။ သုိ႕ရာတြင္ အသံုးခ်ဖြယ္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား မရွိေသာအခါ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာက တင္းက်ပ္ေသာ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ်ၿဖင္႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အလုပ္ခိုင္းပါက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား မေက်မနပ္ၿဖစ္က်လိမ္႕မည္။ မတရားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပံုၿဖစ္သည္။ ထို႕အတူ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ေၿပာသမွ် အလုပ္အခ်ိန္အတိုင္း ေခါင္းၿငိမ္႕ကာ အစီအစဥ္ေရးစြဲပါလွ်င္လည္း ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာသည္ အခ်ိန္ကုိ မခန္႕ခြဲတတ္။ ပေရာဂ်က္တြင္ မလိုအပ္ပဲ အခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားႏိုင္သည္။ အခ်ိန္မ်ား ပိုကုန္ၿခင္းသည္ ပေရာဂ်က္အတြက္ ပိုက္ဆံမ်ား ပိုကုန္ၿခင္း မည္ေလသည္။

အခ်ိန္ကုိ စီမံခန္႕ခြဲရန္ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္႕ ေဖၚမ်ဴလာမ်ား၊ နည္းမ်ား ရွိပါသည္။ အရိုးရွင္းဆံုးကို ေၿပာရလွ်င္ သင္႕ ေနအိမ္မွ ေလဆိပ္သို႕ အမွီ သြားရန္ ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကာမည္ကို တြက္ခ်က္ၾကည္႕ပါ။ တက္စီငွားမည္၊ ကံေကာင္းလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းရမည္။ လမ္းတြင္ ကားမၾကပ္၊ မီးပြိဳင္႕မမိပဲ ေတာက္ေရွာက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ေရာက္သည္ ဆိုၾကပါစို႕။ ဥပမာ နာရီဝက္ၾကာမည္ ေပါ႕။

အကယ္၍ ထိုကဲ႕သို႕ ၿဖစ္မလာပဲ လမ္းတြင္ ကားၾကပ္မည္၊ မီးပိြဳင္မိမည္ (ဤ ေနရာတြင္ Risk factors မ်ားကို ခဏ ေဘးခ်ိတ္) ဆိုပါက အလြန္ဆံုး တစ္နာရီ ၾကာမည္ေပါ႕။ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္အေနၿဖင္႕ အၾကမ္းဖ်င္း ေယဘူယ် အနိမ္႕ဆံုး ႏွင္႕ အၿမင္႕ဆံုး ၾကာခ်ိန္ကုိ ေပါင္းကာ ၂-ၿဖင္႕ စားၿခင္းၿဖင္႕ ပမာဏ အခ်ိန္တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အိမ္မွ ၄၅-မိနစ္ ေစာထြက္လ်င္ ေလဆိပ္သို႕ အမွီေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။

၃။ၿပဳမူ လုပ္ေဆာင္ၿခင္း (Executing)

ပေရာဂ်က္တစ္ခုအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီးသည္ႏွင္႕ ထိုအစီအစဥ္အတိုင္ ၿပဳမူ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းအားၿဖင္႕ အလုပ္သမားမ်ား စတင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားလည္း စတင္လည္ပတ္ ေမာင္းႏွင္သည္။ ထိုသို႕ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအေတာအတြင္း အသံုးခ်ရမည္႕ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။
၁။ Project Charter မွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ Methodology အား အသံုးခ်ၿခင္း
၂။ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ရရွိလာမည္႕ အရည္အေသြးအား စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿခင္း (Quality Planning)
၃။ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္မူ အဆင္႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ လူမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း (Human Resource Planning)
၄။ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း (Communication Planning)
၅။ ၿပင္ပမွ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အကူအညီမ်ား၊ စီပြားေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္ မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲမႈ (Procurement Management)
ဤ အဆင္႕တြင္ အသံုးခ်ရမည္႕ နည္းဗ်ဳဟာ ၅-ခု မွ် ရွိပါသည္။

ဤ အပိုင္းတြင္ ပေရာဂ်က္ မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္အတြက္ နည္းနည္းပါးပါး အသက္ရႈ အနားရခ်ိန္လည္း ၿဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ပေရာဂ်က္အတြင္း ပါဝင္သူမ်ားႏွင္႕ ဆက္သြယ္ေနရကာ လူအမ်ားအား စီမံခြဲေနရေပလိမ္႕မည္။

အလုပ္မလုပ္ခ်င္သူကို လုပ္ခ်င္လာေအာင္၊ မတတ္သူမ်ားကို တတ္ကြ်မ္းလာေအာင္၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကို ေရွ႕အနာဂတ္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္မ်ား ထားရွိလာႏိုင္ရန္ အၿမဲတမ္း တြန္းပို႕ ပံ႕ပိုးေပးေနရလိမ္႕မည္။

ထို႕ေနာက္ သူတို႕ လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္လာေသာ အလုပ္ရလဒ္မ်ားအား လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈ ရရွိေစရန္ သင္႕ေတာ္ေသာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးသည္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါသည္။

၄။ေစာင္႕ၾကည္႕ေနၿခင္း ႏွင္႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႕ တည္႕မတ္ေပးေနၿခင္း (Monitoring and Controlling)

ဤ အဆင္႕ တြင္ အားလံုးေသာ စီမံခန္႕ခြဲ႕မႈနည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို အသံုးခ်ရပါသည္။ ၿပဳမူလုပ္ေဆာင္ၿခင္းမွ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အရည္းအေသြး စံခ်ိန္ၿပည္႕မွီ ေစရန္ စမ္းသပ္ ၾကည္႕ရႈ႕ၿခင္း၊ မိမိလိုအပ္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တီထြင္ၾကံဆၿခင္း၊ အစရွိသည္႕ ေစာင္႕ၾကည္႕ၿခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

အရည္အေသြးညံ႕သည္႕ ရလဒ္ရွိပါက ၿပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ကာ သင္႕ေတာ္ေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား ေရးမွတ္ ထားရပါသည္။ သို႕မွသာ ေနာင္တခ်ိန္ အမွားမ်ားကို ေလ႕လာ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ေပမည္။

ထို႕ေနာက္ ပရိုဂ်က္ၾကီး တခုလံုးအတြက္ ၿပီးေၿမာက္သြားေသာ အရာ ရလဒ္မ်ားကို အတည္ၿပဳေပးရသည္။

၅။ၿပီးဆံုးၿခင္း(Closing)

ပေရာဂ်က္ တစ္ခု ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးဆံုးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အတည္ၿပဳၿခင္းမ်ားကို အဆင္႕ဆင္႕ ၿဖတ္သန္းရပါသည္။ သေဘာတူညီထားသည္႕အတိုင္း ၿပီးေၿမာက္သည္မ်ားကို Customer မွ အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ထိုးေပးၿပီးမွ သက္ၿပင္း ဟင္း…. ခ်ႏိုင္သည္။

သို႕ရာတြင္ ၿပီးဆံုးၿပီး ဆိုၿပီး စိတ္ဒံုးဒံုးခ်ကာ စိတ္လိုလက္ရ အပန္းေၿဖ ခရီးထြက္၊ အနာယူလို႕ မရေသးပါ။ ငွားရမ္းထားသည္႕ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဘဏ္ စာရင္းရွင္းတမ္း ပိတ္ၿခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည္ အထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရပါသည္။ သုိ႕မဟုတ္ လွ်င္ မလိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား က မွန္းထားေသာ ပေရာ႕ဂ်က္၏ ဘတ္ဂ်က္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါေသးသည္။

ဤသည္ မွာ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း နည္းပညာ Project Management ၏ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာပင္ ၿဖစ္သည္။ ဤအရာမ်ား၊ ထိုအရာမ်ား ရွိသည္ဟု ေၿပာၿပရုံပင္ၿဖစ္သည္။ က်ယ္ၿပန္႕ေသာ ပညာရပ္ တစ္ခု ၿဖစ္သည္႕ အားေလ်ာ္စြာ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်ႏွင္႕ ခ်ဥ္းကပ္ေလ႕လာေစခ်င္ပါသည္။ ပညာရပ္တစ္ခု ကို ခ်ဥ္းကပ္ ေလ႕လာေတာ႕မည္ ဆိုလ်င္လည္း တၿဖည္းၿဖည္းႏွင္႕ ေလ႕လာ တည္ေဆာက္ယူရသည္။

ဝါးပင္တို႕သည္႕ ႏုနယ္စဥ္က မွ်စ္စို႕ကေလးမ်ား ၿဖစ္ကာ ေပ်ာ႕ေပ်ာ႕ ဖတ္ဖတ္ ကေလးမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ အလြယ္တကူ ခ်ိဳးဖဲ႕၍ ေက်လြယ္ ပ်က္လြယ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာၿမင္႕ လာသည္ႏွင္႕ အမွ် က်စ္လစ္ မာေက်ာေသာ ဝါးသဖြယ္ အသြင္ေၿပာင္သြားၾကသည္။

ထို႕အတူ သိန္း စြန္ရဲတို႕ မည္သည္ ငွက္အေပါင္း၏ အၿမင္႕တြင္သာ ပ်ံဝဲၾကသည္။ ငယ္စဥ္ အခါက အၿခားငွတ္မ်ား ေလွာင္ေၿပာင္ ရယ္ေမာကာ ကဲရဲ႕ၾကခ်ိန္တြင္ အသိုက္အိမ္၌ အားေမြး အရွိန္ယူၾကသည္။ ေဟာ… အခ်ိန္တန္ကာ ပ်ံမည္႕ပ်ံေတာ႕ ေဟာ..ဟို အၿမင္႕ဆံုးမွာ။

ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ၿမန္မာၿပည္မွ လူငယ္မ်ား ေအာင္ၿမင္ ၾကီးပြား တိုးတက္ၾကပါေစ။ တုတ္ခိုင္ေသာ ပညာ ဝါးစိမ္းတုတ္မ်ားႏွင္႕ ဘဝစက္ဝန္းကို က်ားကန္ ႏိုင္ၾကသလို႕ သိန္း စြန္ရဲမ်ားကဲ႕သို႕ အမ်ားတကာတို႕ အထက္၌ ဝဲပ်ံႏိုင္ၾကပါေစ။

အနႏၱေမတၱာၿဖင္႕
ဘေကာင္း