Saturday, October 13, 2007

စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း ႏွင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၂)


စာေရးသူသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း ေလာက္မွာ စ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေလ႕လာ လုပ္ကိုင္ခဲ႕ပါသည္။ ထိုမွတဆင္႕ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူဂ်ာစီၿပည္တြင္ ၂ ႏွစ္ခြဲ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ႏွစ္ နီးပါး ႏွင္႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳ ၿမိဳ႕ ႏွင္႕ အိုဆာကာ ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္လာကာ ယေန႕ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ၁ႏွစ္ခြဲေက်ာ္မွ် အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ႕သို ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို ကူးလူးသြားလာ၍ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပံုစံမတူ မူကြဲေသာ အလုပ္ခြင္ အေနအထားမ်ား၊ စီမံခန္႕ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ၏ အလုပ္အေပၚ ထားရွိေသာ၊ ခံယူေသာ သေဘာသဘာ၀ အၿမင္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင္႕ တစ္ႏိုင္ငံ ကြၿဲပားၿခားနားၾကသည္ကို ေလ႕လာေတြရွိရပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕အလန္းမ်ား ဖြင္႕ေပးလာသည္ႏွင္႕ အမွ် အလုပ္ခြင္ တစ္ခု တြင္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္ ဘာသာစကား ေၿပာၾကားမႈမ်ား အနည္းဆံုး ႏွစ္ခုမွ သံုးခုနည္းပါး ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ထုိကဲ႕သို႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ားတြင္ လူမ်ားအား ေခါင္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ(Human Resource Management) ႏွင္႕ သတင္းအခ်က္ အလက္ စုစည္း ၿဖန္႕ေ၀မႈ (Communication Management) မ်ားသည္ အလြန္တရာမွ အေရးၾကီးသည္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ ပါသည္။ စီမံခန္႕ခြဲမႈ တစ္ခု၏ ၉၀ရာခိုင္ႏူန္းသည္ သတင္းအခ်က္ အလက္ စုစည္း ၿဖန္႕ေ၀မႈ (Communication Management) မ်ား ၿပဳလုပ္ လုပ္ေဆာင္ေနရပါသည္။

မိမိ စင္ကာပူေရာက္စ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုထံမွ ညည္းတြားသံမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ၾကားေနရပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုအလုပ္ လုပ္ရမႈ၊ အလုပ္၌ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ အလုပ္ရွင္၏ မတရား အလုပ္ခိုင္းမႈမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႕ကြာၿခားမႈ(Culture Conflicts) မ်ား လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစံုမွ ရင္ဖြင္႔သံမ်ားသည္ ဟိုမွ ဒီမွ ပြင္႕အံထြက္လာပါသည္။ စင္ကာပူ အစိုးရသည္ လုပ္ငန္းကိုင္ခန္း အခြင္႕အလန္းမ်ား၊ ပေရာ႕ဂ်က္မ်ားကို ဖန္းတီးေပးထားပါသည္။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ႏိုင္ငံၿခား ရင္းႏီွးၿမဳတ္ႏွံမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ စင္ကာပူအစိုးရအေနၿဖင္႕ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားရပါသည္။ ပေရာ႕ဂ်က္မ်ားလည္း တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လ်င္ၿမန္စြာ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ သို႕ရာတြင္ စင္ကာပူတြင္ အေၿခခံေသာ ၿပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေလာဘသည္ ရရွိသမွ် အခြင္႕အလန္း ပေရာ႕ဂ်က္မ်ားကို ဖမ္းယူ၍ အခ်ိန္တုိ အတြင္း လ်င္ၿမန္စြာ ၿပီးေၿမာက္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ ေမာင္းႏွင္ၾကပါေတာ႕သည္။ အလုပ္သမား အမ်ားစုသည္ အထက္မန္ေနဂ်ာက ေပးလာေသာ မေလာက္မငွ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းတြင္ အလုပ္မ်ားကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ၾကရပါသည္။ မန္ေနဂ်ာအမ်ားစုကလည္း စည္းစနစ္က်နေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းဗ်ဳဟာၿဖင္႕ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမရွိပဲ အလ်င္းသင္႕သလို႕ အလုပ္မ်ားကို သင္႕ေတာ္သလို႕ ခိုင္းေစၾကပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ အခါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင္႕ အလုပ္သမားအၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား၊ အလုပ္အေၿပာင္းအလဲမ်ား အလြန္မ်ားၿပားလာပါသည္။ အလုပ္ရွင္အေနႏွင္႕ ထူးခြ်န္ေသာ အလုပ္အမားကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႕ လိုအပ္သလို၊ အလုပ္သမားအတြက္လည္း ေရရွည္ ခိုင္မာ၍ မွ်တေသာ Job Security ကို လိုအပ္ပါသည္။

သမာသမတ္ မွ်တေသာ အလုပ္ခ်ိန္ Schedule ကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဘယ္လို သတ္မွတ္ေပးရမည္နည္း။ အလုပ္သမားက ေတာင္းဆိုသမွ် အခ်ိန္ပမာဏ Schedule ကို ခြင္႕ၿပဳရမည္ေလာ။ သို႕တည္းမဟုတ္ အခ်ိန္ကို မိမိစိတ္ၾကိဳက္ တဖတ္သတ္ဆံုးၿဖတ္၍ သတ္မွတ္မည္ေလာ။ ထိုကဲ႕သိုေသာ အေၿခအေနမ်ားတြင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ နည္းဗ်ဳဟာမ်ား ကို အသံုးခ်ရပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွလည္း ယထာဘူတ က်ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ Schedule ကို အက်ိဳး အေၾကာင္းစံုလင္စြာႏွင္႕ ေတာင္းဆိုႏိုင္သလို၊ အထက္ စီမံခန္႕ခြဲသူအေနၿဖင္႕ အမွန္တကယ္လိုအပ္၍ စစ္မွန္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏကို ခ်ိန္ဆ တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ အစပ်ိဳးၿခင္း (Initiating)
Project တစ္ခု အစပ်ိဳးၿခင္းသည္ ဘယ္သို႕ ဘယ္ပံု စတင္ၾကပါသနည္း။ Project Management Office (PMO) သည္ customer ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင္႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး Kick Off အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီးသြားသည္ႏွင္႕ လုိအပ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္႕ လုပ္ငန္းအတိုင္းအဆပမာဏ(Project Scope)၊ Project တြင္ပါ၀င္ ပတ္သက္မည္႕ Stakeholders၊ Communication Channels မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ႕ၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ Project တစ္ခုကို PMO မွ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။

(ထို႕ေၾကာင္႕ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေတာ႕မည္၊ အင္တာဗ်ဳးတြင္ ေၿပာၾကဆိုၾကၿပီ ဆိုလွ်င္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံု(Organization Structure) ကို ေမးၿမန္းဖို႕ လုိအပ္ပါသည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္ရမည္႕ အလုပ္သည္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မႈ(Process) မ်ားကို ၿဖတ္သန္း၍ လာမည္နည္း။ ဘယ္သူ႕ကို မိမိက Report ေပးရမည္နည္း။ ကိုယ္႕လက္ေအာက္တြင္ မည္သူေတြ ရွိမည္နည္း။ ထိုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု (Organization Structure) တြင္ မိမိက ဘယ္ေနရာတြင္ ရွိမည္နည္း။ ေနာင္ အနာဂတ္အတြက္ မိမိသည္ဘယ္ေနရာမ်ားတြင္ အၿမင္႕ဆံုး ေရာက္ရွိႏိုင္မည္နည္း။ ထို႕ေၾကာင္႕ အလုပ္တစ္ခု၏ စည္းစနစ္က်ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။)

PMO မွ သေဘာတူညီ၍ Project တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ Project Charter ဆိုတာ ထြက္လာပါသည္။ ထိုအဆင္႕သည္ အစပ်ိဳးၿခင္းအဆင္႕(Initiating) ၿဖစ္ပါသည္။ Project Charter သည္ Project တစ္ခု၏ ကနဦးဆံုး အစပ်ိဳးၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ Project Charter တြင္ Project Manager ကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ Project ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ Methodology၊ Objective၊ Stakeholders၊ (ယူဆခ်က္မ်ား)Assumptions and (ခက္ခဲေသာ အရာမ်ား)constraints ဟူ၍ ေယဘူယ ပါရွိပါသည္။ ထို႕ေနာက္ Preliminary Project Scope Statement ကို ေရးသားၿပင္ဆင္ရပါမည္။

စာေရးသူ ၿပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ ေနာက္ဆံုး ပေရာဂ်က္ တစ္ခုတြင္ KickOff Meeting မစ ခင္ တရက္အလိုတြင္ Customer ဘက္မွ Stakeholders မ်ား၏ Personalities မ်ားကို ေလ႕လာထားရပါသည္။ ထို႕အၿပင္ ထိုသူမ်ားက Project အေပၚ အတိုင္းအတာ မည္မွ် အထိ လႊမ္းမိုး(Influence) ႏိုင္သနည္း၊ ထိုသူမ်ားကို မည္သို႕ တံု႕ၿပန္ရမည္နည္းဟု ၿပင္ဆင္ရပါသည္။

ဤသည္မွာ အစပ်ိဳးၿခင္း(Initiating) အဆင္႕ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတရားၿဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚၿပရန္..