Monday, October 15, 2007

တရုတ္ၿပည္ အား ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ထားသနည္း။ (၁)


ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင္႕ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾကပါ။ ထိုမတူညီမႈမ်ား ထဲမွ တရုတ္ၿပည္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားပံု နည္းစနစ္မ်ားကို သိရွိေစရန္ ဦးစြာ ေဖၚၿပေပးထားပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ အပိုင္းအၿခားမ်ားကို အလ်င္းသင္႕သလို႕ ဆက္လက္ ေရးသားေပးသြားပါမည္။

တရုတ္္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီသည္ လြန္ခဲ႕ေသာ ၁၉၄၉-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တိုင္းၿပည္တြင္ မည္သည္႕ဆန္႕က်င္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုိမွ်ု ခြင္႕ၿပဳတည္ေထာင္ခြင္႕မေပး၊ ရံဖန္ရံခါ ရက္စက္ၿပင္းထန္ေသာ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားၿဖင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕ပါသည္။

တရုတ္ၿပည္၏ အဓိက အက်ဆံုးေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေပါလစ္ဗ်ဳရိုမွ ခ်မွတ္ပါသည္။ ၿပည္နယ္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္မ်ား၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ေပါလစ္ဗ်ဳရိုက အဆံုးစြန္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာၿဖင္႕ အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။

၄င္းတို႕၏ ပါတီအတြင္း တြင္ မွားသည္႕အရာကို ေၿပာမိရံုႏွင္႕ ရာသက္ပန္အက်ဥ္းက်ခံရတတ္ၿခင္း၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ပိုမိုဆိုး၀ါးေသာ အၿပစ္ဒဏ္ကို ခံရတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ႕သို႕ေသာ အေၿခအေနရွိသည္႕ ပါတီအတြင္းတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕အား ေထာက္ခံသူမ်ား၊ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လိမၼာပါးနပ္မႈမ်ားၿဖင္႕ ၄င္းတို႕ပါတီ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရာက္ရွိေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဤနည္းၿဖင္႕ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္မႈ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကိုဖယ္ရွားခဲ႕ၾကသည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရိုတြင္ တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုအရ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အာဏာသည္ ၄င္းတို႕၏ ရာထူးအလုိက္ အထက္မွ ေအာက္ေၿခအထိ ခြဲၿဖာ ၿခားနားၾကပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ပိုမို၍ အာဏာ ရာထူးေနရာရွိေသာ လူႏွင္႕ ခင္မင္ရင္းႏွီး အကြ်မ္း၀င္မႈသည္ သာမန္ရာထူး ေနရာရွိၿခင္းထက္ အာဏာသည္္ ပိုမို ထိေရာက္ေလ႕ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္သည္ အာဏာကို ၄င္းအေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သစၥာရိွေသာ လူမ်ားၿဖင္႕ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

ဤနည္းအားၿဖင္႕ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္သည္ တိုင္းၿပည္၏ ရာထူး ေနရာမ်ားမွ အနားယူသြားခဲ႕ေသာ္္လည္း အခ်ိန္ၾကာၿမင္႕စြာ သူသည္ တိုင္းၿပည္၏ အဆံုးစြန္း အခ်ဳပ္အခ်ာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အၿဖစ္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲခဲ႕ပါသည္။ ထုိကဲ႕သို႕ၿဖင္႕ ပါတီ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အသက္ၾကီးရင္႕လာေသာ္လည္း အဓိကဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ စြတ္ဖက္ေလ႕ရွိၾကသည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရိုီသည္ တိုင္းၿပည္၏ အဓိက အေရးပါ အရာေရာက္ဆံုး က႑ၾကီး သံုးခုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ အၿမဲတမ္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္မည္႕ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ပါတီအား တည္ရွိေစပါသည္။
ထိုက႑ၾကီး သံုးခုမွာ ၁။ စစ္အင္အားကို ခ်ဳပ္ထိန္းထားေသာ စစ္ေရးစစ္ရာ ေကာ္မစ္ရွင္အဖြဲ႕ ၂။ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပါလီမန္ ၃။ အစိုးရ၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အင္အားကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ ၿပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႒ာန တို႕ ၿဖစ္ၾကသည္။

ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ
တရုတ္ၿပည္ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ သည္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၇၃-သန္း ၿဖင္႕ ဖြဲ႕စည္းထားကာ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ႏိူင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ တင္းက်ပ္ေသာ အစည္းအရံုးႏွင္႕ အညွာအတာကင္းမဲ႕ မႈတို႕က ပါတီအား အၿမဲတမ္း အာဏာရရွိေစ၏။

ပါတီသည္ လူေပါင္းေၿမာက္ၿမားစြာတို႕၏ လူေနမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူပံု၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား ၾကည္႕ရႈ႕ၿခင္းမွ အစ ၿပည္သူတို႕၏ အလုပ္ခြင္၊ အိမ္ယာတည္ေဆာက္မႈ၊ ထုိမွတဆင္႕ မိသားစုမ်ားတြင္ ခြင္႕ၿပဳထားေသာ သားသမီး အေရအတြက္သာရွိေရး စီမံကိန္း အစရွိသၿဖင္႕ ထိန္းခ်ဳပ္ လြမ္းမိုးထားသည္။

တရုတ္ၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီသည္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ား၊ စံၿပအလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ား ၿဖင္႕ ဖြဲ႕စည္းေသာ အေကာင္းစား အဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ လူတန္းစားကို လည္း ရာထူးအလိုက္ ပါတီအတြင္းသို႕ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။

ပါတီသည္ တရုတ္ၿပည္ၾကီးတစ္ခုလံုး အတြက္ တို္င္းၿပည္ကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ ပါတီတစ္ခုဟု ေၿပာ၍ မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆိုေသာ္ ပါတီအဖြဲ႕ ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္သည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိသည္။ ထို႕အၿပင္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသက္ ၃၅-ႏွစ္ အထက္မ်ား သာ ၿဖစ္၍၊ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သည္ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းဆင္း ပညာတတ္မ်ားသာၿဖစ္သည္။ ပါတီအေနၿဖင္႕ အာဏာ ကို ရစ္မူးေနကာ၊ ၄င္းတို႕၏ အခြင္႕ အာဏာ အခ်ဳပ္အခ်ာကို ထိပါးလားမည္႕ သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ႏွိမ္ႏွင္းၿခင္းၿဖင္႕ ၄င္းတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ မႈမ်ားကို ၿခိမ္းေၿခာက္ ၿပသၾကပါသည္။

ပါတီႏွင္႕ ဆက္သြယ္ကာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္ ၿဖစ္ၿခင္းသည္ ထူးကဲ႕ေသာ အခြင္႕ထူး အခြင္႕လမ္းမ်ားကို ခံစားရရွိေစပါသည္။ ဤနည္းၿဖင္႕ ပါတီ အဖြဲ႕ ၀င္အေရအတြက္သည္ တိုးပြားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၿခင္း၊ သားသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္းေသာ ပညာေရးရရွိၿခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင္႕ အလန္းမ်ား ေပါမ်ားၿခင္းတို႕ ရရွိေစပါသည္။

တရုတ္ၿပည္၏ ထူးၿခားေသာ အေၿခအေနတစ္ခုမွာ မိမိ၏ အထက္အရာရွိႏွင္႕သိကြ်မ္းပတ္သက္၍ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေၿပၿခင္းသည္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရည္းအခ်င္းထက္ ပိုမို၍ အေရးၾကီးပါသည္။ အထက္အရာရွိၾကီး၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စီပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္အကိုင္း အသီးသီတို႕အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေလ႕ရွိသည္။

ပိရမစ္ကဲ႕သို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံု
ပါတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ဖို႕ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေယာက္သည္ လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္၏ ေထာက္ခံေပးမႈ၊ ေဒသစိတ္ အစည္းအရံုးမွ ဆင္႕ကဲဆင္႕ကဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေမးၿမန္းမႈမ်ား ေၿမာက္ၿမားစြာေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ၿမင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ အဖြဲ႕၀င္အၿဖစ္ လက္ခံလိုက္ၿပီႏွင္႕ တစ္ႏွစ္တိတိ ေစာင္႕ၾကည္႕ အကဲၿဖတ္ၿခင္း ခံရကာ ထပ္မံ၍ လိုအပ္ေသာ ေလ႕က်င္႕မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။

ပါတီသည္ တိုင္းၿပည္အ၀ွမ္း သန္းႏွင္႕ခ်ီရွိေနေသာ ေဒသစိတ္ အစည္းအရံုးေလးမ်ားကို အေၿခခံကာ ၄င္းတို႕ အထက္ၾကီးမားေသာ ရာထူး အာဏာရွိသူ။ ထိုမွတဆင္႕ပိုမိုၾကီးမားေသာ အာဏာရွိသူက အဆင္႕ဆင္႕အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ေနာက္ဆံုး အၿမင္႕မားဆံုး အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကို ေပက်င္း တြင္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါသည္။

အယူအဆ သေဘာအရ အၿမင္႕မားဆံုး အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာသည္ ၿပည္႕သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကို ၅-ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ ပါ၀င္ ေပါင္းစည္းကာ က်င္းပၾကရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာ၀န္သည္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႕ ဗဟိုအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ ၂၀၀၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ အေရအတြက္ ၁၅၀ တို႕ကို ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ရန္္ ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ထိုေရြးခ်ယ္ခံရမည္႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၾကိဳတင္၍ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿဖစ္ေနေလ႕ရွိသည္။

ထိုမွတဆင္႕ ဗဟိုအမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အဓိက အလုပ္တာ၀န္သည္ ေပါလစ္ဗ်ဳရို အသစ္ေရြးခ်ယ္ ရန္ႏွင္႕ ၄င္း၏ ေသးငယ္ေသာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။

ေပါလစ္ဗ်ဳရိုႏွင္႕ ၄င္း၏ အမႈေဆာင္တို႕တြင္သာ ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင္႕ အာဏာမ်ား တည္ရွိၾကသည္။

ဆက္လက္ေဖၚၿပရန္..